Loading...
Algemene gebruiks - en verkoopsvoorwaarden van de site Yoopies

ALGEMENE GEBRUIKS - EN VERKOOPSVOORWAARDEN VAN DE DIENSTEN OP DE INTERNETSITE YOOPIES.FR


A – Algemeen

1. De huidige gebruiks - en verkoopsvoorwaarden van de diensten op de internetsite Yoopies (de hierna volgende algemene voorwaarden) definiëren de relatie tussen het bedrijf Yoopies, beperkt vereenvoudigde onderneming met een kapitaal van 15.924 €, waarvan de hoofdzetel zich bevindt te 17 rue de Froment, 75011 Parijs, ingeschreven in het handels - en vennootschapsregister van Parijs onder het nummer 533 592 051, uitgeefster van de sites www.yoopies.fr, www.baby-sit.fr, www.serialmother.com, en de internetsurfers die gebruik maken van de diensten op Yoopies.fr.

2. Yoopies.fr en de geassocieerde sites bieden vanaf nu de volgende diensten aan :

 • - Een contactdienst voor babysitters en kinderoppassen ( hierna vernoemd met de meer courant gebruikte en meer moderne term « oppas ») met ouders die iemand zoeken om op de kinderen te passen (B) ;
 • - Een dienst die aan ouders activiteiten aanbiedt, plaatsen voorstelt om te bezoeken met de kinderen en algemeen advies betreffende kinderen verschaft en producten of diensten voorstelt, dit alles binnen een rubriek die de naam « nuttige tips » kreeg(C) ;
 • - Een promotie - en verkoopsdienst, via het Internet, van evenementen, producten en dienstverleningen, in de vorm van « aankoopbons » of « deals », die gericht zijn op specifieke klanten, de ouders van jonge kinderen (D).

3. Het gebruik van de site Yoopies.fr en van haar geassocieerde sites is onderhevig aan de goedkeuring van de volledige huidige algemene voorwaarden.

De gebruiker verklaart dat hij de huidige algemene voorwaarden gelezen, begrepen en geaccepteerd heeft. Hij verklaart eveneens dat hij juridisch in staat is om zijn toestemming te geven. Als hij minderjarig is, of onbekwaam, dan verklaart hij dat hij de toestemming kreeg van een persoon bekleed met het ouderlijk gezag, een tutor of een voogd.

Yoopies.fr behoudt zich het recht voor om, zonder opgave van redenen, de huidige algemene voorwaarden aan te passen, welke vervolgens toepasbaar zullen zijn in hun nieuwe versie vanaf het moment dat ze online gezet worden.

4. Deze site wordt ondergebracht bij : Gandi.net

De publicatiedirecteur van de site Yoopies.fr is Benjamin Suchar, CEO van het bedrijf Yoopies.

5.De juistheid, geldigheid en de nauwkeurigheid van de zoekertjes geplaatst door de gebruikers valt in geen geval onder de verantwoordelijkheid van het bedrijf Yoopies, de enige die hiervoor aansprakelijk gesteld kan worden is de auteur.

Dientengevolge stellen de gebruikers het bedrijf Yoopies volledig vrij van elke mogelijke klacht of conflict als gevolg van de zoekertjes die ze plaatsen.

6. Het bedrijf Yoopies is eigenaar van de auteursrechten voor de volledige internetsite Yoopies.fr en van haar geassocieerde internetsites en van alle pagina's en documenten die hierop werden uitgegeven. Elke schending van deze auteursrechten kan leiden tot gerechtelijke stappen.

Daarnaast duldt het bedrijf Yoopies geen enkel ander gebruik van haar internetsite, van haar diensten en haar gegevens, dan het gebruik dat wordt voorgesteld door de internetsite. De account van eenieder die deze regel schendt en gebruiker is van Yoopies.fr ( betalende of niet betalende gebruiker) zal meteen verwijderd worden, zonder dat er mogelijheid bestaat op terugbetaling of vergoeding.

Het is in het bijzonder verboden voor elke rechtspersoon, of voor elk natuurlijk persoon die handelt in naam van een rechtspersoon, om contact te zoeken met ouders, kinderoppassen of babysitters, of om gedeeltelijk of volledig de database te recupereren van de internetsite, of de internetsite te gebruiken, aangezien deze enkel en alleen bedoeld is voor natuurlijke personen.

Het bedrijf Yoopies behoudt zich het recht voor om gerechtelijke acties te ondernemen wanneer zij vermoedt het slachtoffer te zijn van enig nadeel dat dergelijke acties rechtvaardigt, in het bijzonder het gebruik van haar database voor commerciële of prospecterende doeleinden (prospectie en/of het vergaren van informatie betreffende de gebruikers van Yoopies.fr, het gebruik van de contactgegevens van haar kinderoppassen en babysitters, misleidende reclame, etc.).

B – Gebruik van de contactservice tussen ouders en babysitters of kinderoppassen

Voorafgaande opmerking van redactionele aard : waar het gebruik van de term « kindermeisje » geen noemenswaardige problemen veroorzaakt, zal de term « babysitter », van engelstalige origine, gebruikt worden voor zowel mannen als vrouwen. Wij verontschuldigen ons ten opzichte van de mannen, maar vanuit praktische overwegingen en om de redactie te vergemakkelijken, laten wij uitzonderlijk het vrouwelijke voorgaan op het mannelijke en gebruiken we de term « de babysitter », terwijl Yoopies.fr zich natuurlijk richt tot beide partijen!

De babysitter of de kinderoppas zal een zoekertje opstellen tijdens het registratieproces, wetende dat, na de registratie, het zoekertje online gezet zal worden met de contactgegevens van de auteur.

Een bevestigingsmail zal gestuurd worden naar de babysitter of kinderoppas waarin vermeld wordt dat hij/zij geregistreerd werd.

De geregistreerde persoon behoudt de mogelijkheid om de informatie betreffende zijn/haar profiel aan te passen.

8. Na de registratie kan de babysitter of kinderoppas, mocht dit nodig zijn, zijn/haar zoekertje aanpassen.

Een bevestigingsmail zal verzonden worden waarin geconfirmeerd wordt dat het aangepaste zoekertje online gezet werd.

In elke geval, en voor praktische doeleinden, behoudt het bedrijf Yoopie zich het recht voor om het formele aspect van het zoekertje te veranderen (voornamelijk het lettertype) zodat het geplaatst kan worden op de Internet site Yoopies.fr.

10. De babysitter en de kinderoppas zullen de mogelijkheid krijgen om een hokje aan te vinken tijdens hun registratie waarmee ze aanduiden dat ze akkoord gaan met het feit dat hun telefoonnummer doorgegeven wordt aan de ouders die dit op Yoopies.fr vragen.

Is dit niet het geval, dan zal hun telefoonnummer pas doorgegeven worden na hun toestemming.

11. De babysitter en de kinderoppas kunnen aan Yoopies.fr vragen om hun profiel door te sturen naar ouders die een zoekertje plaatsen in verband met hun zoektocht naar een babysitter of kinderoppas.

De overdracht van de gegevens van de babysitter of kinderoppas zal alleen gebeuren als de ouders aangeven dat ze in contact wensen te komen met de persoon in kwestie.

12. De babysitter en de kinderoppas worden rechtstreeks door de ouders betaald.

Geen enkele vergoeding, van welke aard dan ook, zal door Yoopies.fr worden uitbetaald aan de babysitters en kinderoppassen.

Bovendien bestaat er geen enkel bindend contract tussen de babysitters, kinderoppassen en het bedrijf Yoopies.

13. Om de ouders gerust te stellen in verband met de competenties van de personen die op hun kinderen zullen passen stelt Yoopies.fr een systeem voor waarmee de prestaties van de babysitters en de kinderoppassen beoordeeld kunnen worden.

De babysitter of de kinderoppas stemt er mee in dat zijn/haar prestatie in voorkomend geval beoordeeld zal worden door de ouders, wetende dat deze laatsten dit kunnen doen via Yoopies.fr.

Het gaat in geen geval over het beoordelen van de persoon op zich, maar enkel om een beoordeling omtrent zijn/haar prestatie als babysitter of kinderoppas.

De beoordeling bestaat uit het toekennen van een punt betreffende verschillende aspecten van de prestatie van de babysitter of kinderoppas, waarbij de punten zullen gaan van één tot vijf « fopspeentjes ». Het optellen van deze punten biedt een globaal resultaat dat eveneens van één tot vijf fopspeentjes kan gaan.

De beoordelingscriteria zijn :

 • - De stiptheid ;
 • - De serieusheid
 • - Sociale vaardigheden
 • - Het dynamisme.

Vanaf het moment dat de babysitter of kinderoppas op zijn minst één keer beoordeeld werd, zal het gemiddelde resultaat, gaande van één tot vijf fopspeentjes, online geplaatst worden naast het profiel van de babysitter of kinderoppas, zoals het ook geplaatst zal worden op de internetsite Yoopies.fr.

Elke nieuwe beoordeling zal een nieuw gemiddelde uitlokken.

De individuele punten die door de ouders aan een babysitter of kinderoppas gegeven werden kunnen, mocht het geval zich voordoen, meegedeeld worden, aan de babysitter of kinderoppas in kwestie, mocht deze dit aanvragen. Deze laatste kan proberen de waardering aan te vechten via Yoopies.fr die zich de mogelijkheid voorbehoudt om, in voorkomend geval, de beoordeling aan te passen.

In functie van hun anciënniteit of de evolutie van de waarderingen gegeven door de ouders, behoudt Yoopies.fr zich het recht toe om beoordelingen te wissen.

13 bis. Om de ouders de juistheid van de informatie die werd opgegeven door de personnen die op hun kinderen zullen passen te garanderen, stelt Yoopies.fr een certificatiesysteem voor van de profielen. Deze certificatie bestaat uit het verifiëren van de identiteit, de contactgegevens en de eventuele dimploma's die de babysitter of kinderoppas bezit, als deze laatsten dit aanvraagd hebben.

De babysitters en kinderoppassen die graag gecertificeerd worden betalen de som van 4 Euro (4 €) incl. BTW, die gebruikt zal worden om de kosten te dekken verbonden aan het verificatieproces.

14. Aan de hand van de punten die ouders geven aan babysitters en kinderoppassen, het regelmatig aanpassen van het profiel, het aantal uitgenodigde vrienden en bijgevolg het aantal punten die hierdoor geaccumuleerd werden, kunnen ze cadeaus ontvangen met een maximale waarde van 500 euro.

Het gaat hier in geen enkel geval over een complementaire vergoeding.

15. De babysitter of kinderoppas kan op elk moment een zoekertje of account wissen, of de gegevens van zijn/haar account veranderen.

2 – Ouders die iemand zoeken om op de kinderen te passen

16. De ouders die graag in contact willen komen met en/of een zoekertje willen plaatsen in verband met een oppas voor hun kinderen ( babysitter of kinderoppas), moeten zich op voorhand inschrijven. Deze inschrijving is gratis en behoeft slechts het invullen van een formulier met de informatie die nodig is om hen in contact te kunnen brengen met babysitters of kinderoppassen, en om een gebruikersnaam te definiëren ( mailadres)en een paswoord voor het later inloggen op de site. Wanneer ze éénmaal ingeschreven zijn hebben de ouders toegang tot de beschikbaarheidsgegevens van de babysitters en kinderoppassen en kunnen ze gratis een babysitter of kinderoppas contacteren. Elk ander contact met babysitters en kinderoppassen vereist een abonnement.

Elk geregistreerd persoon behoudt de mogelijheid om de informatie verbonden aan zijn/haar profiel te veranderen.

17. De ouders mogen gratis een online zoekertje plaatsen.

Er zal hen een bevestigingsmail gestuurd worden waarin geconfirmeerd wordt dat hun zoekertje online geplaatst werd.

Het zoekekertje zal online blijven gedurende minimum één maand, geteld vanaf de laatste update.

De ouders kunnen op elk moment hun zoekertje updaten of wissen.

Opdat hun zoektoch sneller zijn vruchten zou afwerpen stemmen de ouders ermee in dat hun contactgegevens doorgegeven worden aan agentschappen of verenigingen in samenwerking met Yoopies. Mochten zij dit niet willen, dan kunnen ze het vinkje weghalen uit het kadertje dat voor deze optie gereserveerd is.

18. Bovendien, bovenop de inschrijving (gratis), kunnen de ouders kiezen voor een abonnement of een abonnementsformule premium, per maand, per trimester ou per jaar, waarbij vermeld moet worden dat alle formules betalend zijn.

Het abonnement maakt het mogelijk om toegang te hebben, zolang het abonnement geldig is, tot de beoordelingen van de babysitters en kinderoppassen, hun volledige CV en hen te contacteren.

De kostprijs van het abonnement is terug te vinden op de internetsite in de hiervoor gereserveerde rubriek. Alle taksen zijn inbegrepen.

De betaling gebeurt online via betaling met de bankkaart: Credit Card, Visa, Eurocard, Mastercard + PAYPAL.

De ouders moeten het nummer van hun kredietkaart geven, alsook de geldigheidsdatum en de 3 laatste cijfers van het pictogram dat te zien is op de achterkant van de kaart. Het veiligheidsprotocol dat SSL gebruikt garandeert een volledige vertrouwelijkheid van de persoonlijke informatie die wordt doorgegeven via het net.

Elke betaling is onherroepelijk, zelfs wanneer de ouders geen enkele babysitter noch kinderoppas contacteren. Yoopies zal geen enkele terugbetaling doen van het abonnement, noch geheel, noch gedeeltelijk.

Yoopies.fr behoudt zich de mogelijkheid voor om de bedragen van de verschillende abonnementsformules op elk moment te kunnen veranderen.

De ouders hebben de mogelijkheid om een kortingscode in te vullen waarmee ze een korting kunnen bekomen op de publieke prijs of een aantal gratis dagen binnen hun abonnement.

Er zal een bevestigingsmail verstuurd worden waarin het abonnement wordt geconfirmeerd.

Het abonnement wordt stilzwijgend verlengd voor dezelfde periode die oorspronkelijk werd aangeduid, maar de verlenging kan op elk moment stopgezet worden door het vinkje weg te halen uit het kadertje "verlenging van het abonnement » in het gedeelte « Mijn Profiel », « Optie ». De gebruiker zal op de hoogte gesteld worden van de verlenging van het abonnement op het moment van betaling, omdat de informatie reeds werd gegeven op de toegewezen pagina vooraleer verder te gaan, en tijdens het ontvangen van de email die het abonnement bevestigd. Bij elke betalingsdeadline van het abonnement, zal de gebruiker een bevestigingsmail ontvangen waarin de verlenging geconfirmeerd wordt.

19. De ouders die geïnteresseerd zijn in een profiel van een babysitter of kinderoppas geven dit aan bij Yoopies.fr door te klikken in de toegewezen kadertjes die naast het profiel van de persoon in kwestie te vinden zijn. (contact via telefoon of bericht).

Verder kan Yoopies.fr de ouders op de hoogte stellen van het feit dan een babysitter of kinderoppas zijn/haar interesse heeft getoond en een ontmoeting wil dankzij het zoekertje dat de ouders online plaatsten.

20. De telefonische gegevens van de babysitter of kinderoppas zullen meegedeeld worden aan de ouders (als de babysitter ingestemd heeft met een directe meedeling van de gegevens of na de toestemming van zijn/haar kant)alsook de mogelijkheid om een bericht te sturen naar de babysitter of kinderoppas na de betaling van een abonnement op Yoopies.fr ( tenzij het gaat over de eerste ontmoeting na de inschrijving), en dit gedurende de tijdsduur van de gekozen formule.

De kostprijs van het abonnement is te vinden op de internet site in de toegewezen rubriek. Alle taksen zijn in het bedrag inbegrepen.

De betaling gebeurt in de omstandigheden voorzien in de voorafgaande paragraaf 18.

Elke betaling is onherroepelijk, zelfs wanneer de ouders effectief nooit de babysitter of kinderoppas in kwestie contacteren.

21. Yoopies.fr behoudt zich de mogelijkheid om op elk moment het bedrag van het abonnement te veranderen dat de ouders moeten betalen die geïnteresseerd zijn in een zoekertje en alsook het toegangstermijn voor de informatie met betrekking tot babysitters en kinderoppassen.

22. De ouders vergoeden rechtstreeks de babysitter en de kinderoppas.

De ouders verbinden zich tot het respecteren van de wetgeving van kracht inzake het aanwerven van babysitters en kinderoppassen.

23. De ouders worden uitgenodigd om hun waardering betreffende de prestatie – en dan ook alleen betreffende de prestatie – van de babysitters en kinderoppassen, door hen een beoordeling te geven gaande van één tot vijf fopspeentjes naargelang verschillende criteria, door de som van deze punten zal een globale beoordeling bekomen worden eveneens gaande van één tot vijf fopspeentjes.

De criteria zijn de volgende :

 • - De stiptheid ;
 • - De serieusheid
 • - De sociale vaardigheden
 • - Het dynamisme.

het bekendmaken van de punten gebeurt op de internet site Yoopies.fr in de toegewezen rubriek, via de account van de ouders.

De punten zullen zichtbaar zijn voor de babysitters en de kinderoppassen die dus zullen kunnen identifiëren welke punten gegeven werden aan hun prestaties. Yoopies.fr behoudt zich in elk geval de mogelijkheid voor om de punten, in geval van aanvraag tot gemotiveerde modificatie door de kinderoppas of babysitter, te veranderen.

Yoopies.fr behoudt zich de mogelijkheid voor om de beoordelingen te wissen wanneer deze oud zijn of wanneer ze niet meer overeen lijken te komen met de kwaliteit van de meer recente prestaties van de kinderoppas of de babysitter.

De ouders kunnen, wanneer van toepassing, hun waardering uiten over een bepaalde babysitter of kinderoppas via een Facebook link.

De ouders worden op de hoogte gesteld van het feit dat de uitgedeelde punten het mogelijk maken voor de babysitters of kinderoppassen punten te cumuleren om zo uiteindelijk prijzen te winnen.

Het gaat hier in geen enkel geval over een complementaire vergoeding.

De contactservice voor babysitters, kinderoppassen en ouders is interactief. Het moet ook vermeld worden dat, wanneer ouders drie babysitters of kinderoppassen niet beoordelen waarvan ze de gegevens via Yoopies.fr hebben verkregen, kan deze laatsten toegang tot de beoordelingen van de babysitters en kinderoppassen geweigerd worden.

Ten slotte zullen de ouders regelmatig een nieuwsbrief ontvangen waarin ze geïnformeerd worden omtrent het bestaan van kinderoppassen en/of babysitters die aan hun zoekcriteria voldoen. Zij kunnen hun abonnement op deze nieuwsbrief opzeggen mochten zij dit wensen.

24. De ouders kunnen op elk moment hun zoekertje wissen of hun account opzeggen, of de gegevens van hun account veranderen.

C – Gebruik van de dienst « nuttige tips »

25. Yoopies.fr stelt de ouders activiteiten voor, plekken om te bezichtigen of te bezoeken, plaatsen om uit te gaan eten etc. met de kinderen, alsook advies omtrent kinderen en over andere producten en diensten in verband met kinderen.

Al deze voorstellen samen werden samengebracht onder de noemer « nuttige tips ».

Deze tips worden rechtstreeks via de site Yoopies.fr voorgesteld. Een gebruiker kan via email dergelijke tips doorgeven aan Yoopies.fr, waarbij het bedrijf Yoopies zich het recht voorbehoudt om te beslissen deze te publiceren of niet, als dit het geval is zal degene die de tip voorstelde geïdentifieerd worden, als deze persoon dit wil. Deze nuttige tips, maakt niet uit van waar ze komen, kunnen bovendien beoordeeld worden door de gebruikers.

26. De ouders met een abonnement beschreven in paragraaf 18 hebben bovendien toegang tot bepaalde, exclusieve « nuttige tips », kortingen, promoties of wedstrijden aan hen voorbehouden. Bepaalde « nuttige tips » zijn enkel voor hen.

27. Elke persoon die een tip wil voorstellen of online commentaar wil geven op een tip moet zich eerst registreren. De registratie bestaat uit het invullen van een formulier met informatie die nodig is om het contact met ouders mogelijk te maken en om een gebruikersnaam te identifiëren, een paswoord en een pseudo voor het latere inloggen op de site.

Er zal een bevestigingsmail gestuurd worden waarin de registratie geconfirmeerd wordt.

De ingeschreven persoon zal de mogelijkheid behouden om de informatie met betrekking tot zijn/haar profiel te veranderen.

28. Een gebruiker kan geen nuttige tip wissen die hij/zij heeft voorgesteld.

Hij/zij kan het wissen van een commentaar die hij/zij online heeft geplaatst aanvragen via email gericht aan Yoopies.fr.

29. De dienst « nuttige tips » is volledig gratis.

Het bedrijf Yoopies garandeert absoluut niet dat de « nuttige tips » ook effectief nuttig zijn, omdat sommige gratis zullen zijn en andere betalend.

Er zullen ook nuttige tips bestaan van partnerbedrijven of nuttige tips die gesponsord werden waarbij dit duidelijk vermeld zal staan als « Nuttige tips van partners ».

Ten slotte zullen de ouders op geregelde tijdstippen een neiuwsbrief ontvangen die hen op de hoogte zal brengen van de nuttige tips. Zij kunnen het abonnement op de nieuwsbrief opzeggen op elk moment.

D – De verkoop van « aankoopbonnen » of « Deals »

30. Zoals in de aanhef vermeld wordt verzorgt het bedrijf Yoopies de promotie en de verkoop, via Internet, van evenementen, producten en dienstverleningen, in de vorm van « aankoopbonnen » of « deals » (hierna vermeld als « aankoopbons »), gericht op de ouders.

De huidige algemene verkoopsvoorwaarden zijn bestemd voor toepassing op de relaties tussen het bedrijf Yoopies en de ouders die wensen te profiteren van attractieve prijzen onderhandeld met de dienstverleners (hierna vermeld als de « dienstverlener(s) ») die zij geselecteerd heeft.

Voorafgaande voorwaarde betreffende het gebruik van de dienst

31. De gebruikers die willen profiteren van de service « Aankoopbons » moeten zich eerst inschrijven op de manier beschreven in punt 16 hierboven. Door middel van deze inschrijving zullen ze kunnen aankopen en documenten en informatie kunnen ontvangen met betrekking tot de geplaatste bestellingen.

Beschrijving en beschikbaarheid van de Producten

32. De producten en de dienstverleningen ( hierna vermeld als het of de « Product(en) ») worden aangeboden op de Internet site Yoopies.fr, gedurende een zekere tijdsduur die onderhandeld werd met de Dienstverlener, conform aan de reglementatie die op hen van toepassing is, en hun essentiële karakteristieken worden hier ook beschreven.

De Producten die aangeboden worden op Yoopies.fr kunnen op geen enkel moment ne peuvent en aucun cas faire l'objet de demande de modifications de leur composition ou de leur présentation.

De foto's en teksten die beschikbaar zijn op de Internet site worden slechts ter informatie gegeven en hebben geen enkele contractuele waarde, noch vallen zij onder de verantwoordelijkheid van het bedrijf Yoopies mocht het ontvangen Product niet perfect identiek zijn aan wat er getoond wordt op de Internet site.

De foto's van de producten mogen op geen enkele manier gebruikt worden zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van het bedrijf Yoopies.

33. De Producten die verkocht worden, worden aangeboden naargelang hun beschikbaarheid bij de Dienstverlener, waarbij gepreciseerd moet worden dat, in principe, elke Aankoopbon die onderhandeld werd door het bedrijf Yoopies met de Dienstverlener, met een Product overeenstemt. De beschikbaarheid van de producten zal in dit geval vermeld worden op Yoopies.fr.

Mocht een Product tijdelijk niet meer beschikbaar zijn, dan zal het bedrijf Yoopies dit vermelden op de Internet site Yoopies.fr, vanaf het moment dat de Dienstverlener haar deze informatie doorspeelt, de geschatte tijdsduur voor voorziening van het mankerende Product en de bijhorende geschatte leveringstijd.

In het geval dat een Product definitief onbeschikbaar wordt nadat er een bestelling geplaatst werd door een klant, zal het bedrijf Yoopies laatstvernoemde op de hoogte brengen via mail en zal zij de klant één of meerdere alternatieven voor het Product voorstellen.

In het geval van weigering van het vervangaanbod door de klant, zal de bestelling automatisch geannuleerd worden en zal hij/zij onmiddellijk terugbetaald worden als zijn/haar bankrekening gedebiteerd werd.

Bestellingen opnemen en bevestiging

34.De klant verbindt zich ertoe nauwkeurig het bestelformulier in te vullen. Als de contactgegevens van de bestemmeling fout doorgegeven worden, dan kan het bedrijf Yoopies niet verantwoordelijk gesteld worden voor het feit dat de levering aan de bestemmeling onmogelijk is of voor een eventuele terugzending. Mocht de klant een terugzenden naar een ander adres wensen, dan moet deze opdraaien voor de extra kosten hieraan verbonden.

35. Elke bestelling is onderhevig aan de goedkeuring van het bedrijf Yoopies.

36. Vanaf de validatie van de bankkaartgegevens via de interface van de bankpartner van Yoopies, wordt de bestelling beschouwd als onherroepelijk en kan deze niet meer in vraag gesteld worden.

De bestelling wordt pas definitief aanvaardt na goedkeuring van de betaling en na acceptatie van de algemene verkoopsvoorwaarden. Bijgevolg zal er pas rekening gehouden worden met de bestelling vanaf de effectieve ontvangst van deze betaling door het bedrijf Yoopies.

37. De consumenten, in de zin van de consumptiewetgeving, beschikken over een herroepingsrecht van 7 dagen getald vanaf de ontvangst van de bestelling.

Het herroepingstermijn is enkel geldig op voorwaarde dat het Product niet bij de dienstverlener werd besteld of ontvangen, of, in de veronderstelling dat het Product wel ontvangen werd, dat het ongeopend teruggestuurd wordt naar de Dienstverlener.

Het bedrijf Yoopies zal wachten tot de Dienstverlener schriftelijk bevestigd heeft dat het Product niet werd afgeleverd of dat het ongeopend en in goede staat werd teruggestuurd alvorens de terugbetaling te verrichten.

De eventuele terugzendingskosten worden gedragen door de klant.

Prijs

38. De prijzen die op Yoopies.fr worden inclusief belastingen in Euro vermeld. Het is mogelijk op aanvraag de prijzen exclusief belastingen te verkrijgen.

Naast de prijs van de aankoopbon zal de publieke prijs van het Product getoond worden zodat de klant de korting die onderhandeld werd door het bedrijf Yoopies zelf kan vaststellen.

De klanten met een premium abonnement, zoals dit beschreven staat in de voorgaande paragraaf 18, kunnen eventueel genieten van een extra korting. In de veronderstelling dat dit het geval is, wordt deze korting vermeld naast de publieke prijs van het Product, en naast de prijs reeds onderhandeld door Yoopies.

De BTW geldt voor de bestellingen met levering Europees Frankrijk en haar overzeese departementen, Corsica en alle landen binnen de Europese Unie. Het tarief kan veranderen naargelang de aard van het product.

De klanten kunnen slechts één aankoopbon per Product gebruiken, en kunnen bijgevolg slechts genieten van één enkele korting per aankoop, tenzij dit anders vermeld staat.

Betaling bij de bestelling

39. De betaling gebeurt online, contant via bankkaart : Credit Card, Visa, Eurocard, Mastercard + PAYPAL.

De klanten moeten hun bankkaartnummer meedelen, de geldigheidsdatum en de 3 laatste cijfers van het pictogram op de achterkant van de kaart. Het veiligheidsprotocol maakt gebruik van SSL en garandeert een complete vetrouwelijkheid van de persoonlijke gegevens die doorgegeven worden via Internet.

40. De munteenheid die voor de transactie gebruikt wordt is de Euro. Het bedrag dat van de rekening wordt gehaald die verbonden is aan de gebruikte kaart hangt dus af van de koers van de Euro op de dag van de aftrek en van de eventuele wisselingskosten die afgehaald worden door de bank die de kaart uitgeeft.

Afgifte en aflevering van de producten

41. Eens het bedrijf Yoopies de betaling ontvangen heeft,zal het, per mail en binnen de achtenveertig uur ( 48h) de aankoopbon voor het gewenste product versturen, naar het adres dat vermeld werd door de klant tijdens de inschrijving.

42. De klant is verantwoordelijk voor de gegevens die hij/zij geacht werd in te vullen bij het plaatsen van de bestelling (Compleet adres, étage, deurnummer, telefoon..). Het bedrijf Yoopies kan in geen enkel geval verantwoordelijk gesteld worden voor een niet-levering van een aankoopbon als gevolg van het invullen van verkeerde informatie. Als de aankoopbon teruggestuurd moet worden als gevolg van dergelijke problemen, dan zal de nieuwe levering volledig op de kosten van de klant gebeuren.

43. Bij de ontvangst van de aankoopbon beschikt de klant over een bepaald termijn, dat aangeduid staat op de bon, waarbinnen hij/zij in contact moet komen met en/of zich naar de Dienstverlener moet begeven om het overeenkomstig Product te verkrijgen.

Het is dus aan de klant om zich binnen de openingsuren te presenteren bij de Dienstverlener. Het bedrijf Yoopies zal, bij het versturen van de aankoopbon, tegelijkertijd de complete contactgegevens van de Dienstverlener meedelen.

Klachten, vervanging en terugbetaling

44. De klant moet zich verzekeren van de conformiteit van het Product met de bestelling. Elke klacht moet, zodat er rekening mee gehouden wordt, gedaan worden binnen de 72 uur volgend op de afgifte of ontvangst (contact mail via contact@yoopies.nl).

45. Elke klacht, aanvraag voor vervanging of terugbetaling, moet op voorhand geformuleerd worden te aanzien van de Dienstverlener, de enige die verantwoordelijk is voor de kwaliteit en de conformiteit van zijn/haar producten.

De klant zal tegelijkertijd schriftelijk het bedrijf Yoopies op de hoogte brengen via het mailadres contact@yoopies.nl van de klacht of de aanvraag tot vervanging of terugbetaling die ten aanzien van de Dienstverlener geuit werd.

In de veronderstelling dat er niet tot een oplossing kan gekomen worden met de Dienstverlener, kan de klant contact opnemen met het bedrijf Yoopies betreffende de terugbetaling van de Aankoopbon.

Het bedrijf Yoopies zal in geen geval de terugbetaling doen als het vermoedt dat, na contact opgenomen te hebben met de Dienstverlener, het Product dat werd afgegeven of geleverd overeenstemt met hetgene dat besteld werd door middel van de Aankoopbon.

E – Verantwoordelijkheid

46. De juistheid, de geldigheid en de nauwkeurigheid van de zoekertjes en de meningen die gepubliceerd worden door de gebruikers vallen op geen enkele manier onder de verantwoordelijkheid van het bedrijf Yoopies, en blijven de volledige verantwoordelijkheid van hn auteurs.

Bijgevolg stellen de gebruikers het bedrijf Yoopies volledig vrij van elke mogelijke klacht of conflict veroorzaakt door de inhoud van de zoekertjes die gepubliceerd worden door de gebruikers.

47. Het bedrijf Yoopies heeft geen enkele verplichting wat betreft de continuïteit van haar diensten die zij aanbiedt op de Internet site Yoopies.fr.

Het bedrijf Yoopies is onderhevig aan geen enkele resultaatsverbbintenis, tenzij het de communicatie van de contactgegevens betreft en het in contact brengen van babysitters en kinderoppassen met de ouders na betaling van het bedrag vermeld in punt 19.

48. Het bedrijf Yoopies staat niet garant voor de kwaliteit van de prestaties van de babysitters en de kinderoppassen, ook als zij gecertificeerd werden. Bovendien staat het bedrijf Yoopies niet garant voor de juistheid van de zoekertjes geplaatst door de babysitters en de kinderoppassen.

Het bedrijf Yoopies staat niet garant voor de betaling van de babysitters en kinderoppassen door de ouders.

49. In het algemeen staat het bedrijf Yoopies niet garant voor welk gedrag dan ook van de gebruikers, noch garandeert het hun eerlijkheid en hun getrouwheid.

50. Het bedrijf Yoopies staatniet garant voor de kwaliteit van de prestaties en de activiteiten die aangeboden worden in de rubriek « nuttige tips ».

51. Omwille van de natuur van de diensten die op Yoopies.fr aangeboden worden, kan het bedrijf Yoopies niet verantwoordelijk gesteld worden voor eventuele directe of indirecte schade veroorzaakt door het verlies van gegevens of het per ongeluk verspreiden van een virus, of door illegaal gedrag.

F – Toegangsvoorwaarden voor de diensten

52. Omwille van redenen die in verband staan met de aanpassing of het onderhoud van de Internet site, heeft het bedrijf Yoopies het recht om de toegang tot Yoopies.fr gedurende verschillende uren of dagen te verbreken, zonder dat dit gevolg kan geven tot een schadevergoeding van welke aard dan ook.

Hetzelfde geldt in het geval van een definitieve stopzetting van de Internet site Yoopies.fr.

53. De gebruiker is de enige verantwoordelijke wat betreft zijn/haar contactgegevens en betreffende het vertrouwelijke karakter van zijn/haar account en paswoord. In geval van verlies kan Yoopies.fr beslissen een nieuw account toe te kennen.

54. De gebruiker is de enige auteur van en de enige verantwoordelijke voor de inhoud van zijn/haar zoekertjes, meningen en geassocieerde elementen.

Yoopies.fr komt in principe niet tussen in de reactie van de zoekertjes en de meningen en verifieert hun wettigheid en werkelijkheid niet. Yoopies.fr kan wel eventueel het formele aspect van het zoekertjes veranderen.

55. Bovendien behoudt Yoopies.fr zich het recht voor om een zoekertje of commentaar geheel of gedeeltelijk te veranderen, tijdelijk stop te zetten of te wissen wanneer ze inbreuk doen op de Algemene Voorwaarden, op de kwaliteit van de vereiste diensten, op de wetgeving, op de openbare orde of de goede zeden, of als ze het imago van de site bevuilen of het gebruik ervan verstoren. Yoopies.fr behoudt zich eveneens het recht om elk zoekertje en elke commentaar tijdelijk stop te zetten of te wissen wanneer ze door een gebruiker gemeld worden als zijnde verdacht.

In dit verband behoudt Yoopies.fr zich het recht voor om de zoekertjes en meningen te veranderen of te wissen, zonder voorafgaande waarschuwing, wanneer ze niet anoniem zijn, verkeerd geformatteerd, of indirect gelinkt zijn aan het oppassen op kinderen of geassocieerde activiteiten.

In het algemeen verbinden de gebruikers van Yoopies.fr zich ertoe hun zoekertjes en meningen op een juiste en duidelijke manier op te stellen, en om gematigd en getrouw te blijven wat hun schrijven betreft.

56. De gebruiker verplicht zich ertoe de volledige autorisatie te bezitten betreffende het citeren of gebruiken van elementen die afhangen van het portretrecht of de intellectuele eigendom van derden. De gebruiker verplicht zich ertoe de persoonlijke verantwoordelijkheid op zich te nemen van elke claim afkomstig van de betrokken rechthebbende en het bedrijf Yoopies te ontdoen van elke verantwoordelijkheid.

Iedereen die een hypertekst link plaatst op Yoopies.fr draagt hiervoor de volledige verantwoordelijkheid zowel tegenover het bedrijf Yoopies als tegenover derden.

57. Yoopies.fr kan het aantal zoekertjes of gepubliceerde meningen limiteren (i), (ii) alsook het aantal karakters binnen zoekertjes en meningen, (iii), alsook het aantal dagen waarop de zoekertjes en meningen gepubliceerd zullen blijven.

58. Yoopies.fr behoudt zich het recht voor om het toegangsrecht van een gebruiker te ontzeggen wanneer deze storend of onwettig gedrag vertoont, of in het geval dat de gebruiker één jaar lang afwezig blijft op Yoopies.fr.

G – Informatica en vrijheid en privacybeleid

59. De Internet site Yoopies.fr is aangegeven bij de CNIL onder het n°1538426 v 0.

Het bedrijf Yoopies verbindt zich ertoe uw privéleven te beschermen. Het huidige privacybeleid van de site Yoopies.fr definieert de natuur van de verzamelde gegevens en van de methode die hiervoor wordt ingezet, waarvoor deze gegevens gebruikt zullen worden en de manier waarop zij worden beschermd.

Persoonlijke gegevens

60. Opdat de aanvragen van de gebruikers behandeld zouden kunnen worden, verzamelt het bedrijf Yoopies persoonlijke gegevens die op hen betrekking hebben. Deze gegevens kunnen bijvoorbeeld de namen en voornamen van de kinderen zijn, van de ouders, de babysitters en de kinderoppassen, een adres, een telefoonnummer, een IP adres, het nummer van een kredietkaart/pinpas of details betreffende een andere betaalmethode.

61. De persoonlijke gegevens kunnen in de volgende gevallen gebruikt worden :om gebruikers te contacteren in het geval van antwoord op één van hun zoekertjes, omwille van administratieve of juridische redenen, in het kader van statistische en commerciële analyses, om de systemen uit te testen, in het kader van enquêtes naar de gebruikers toe en voor communicatie vanwege de klantenservice.

Het bedrijf Yoopies kan eveneens gevraagd worden om persoonlijke gegevens vrij te geven aan bedrijven waarmee het een contract heeft gesloten en die handelen, op vraag van het bedrijf Yoopies, als « organisme voor het verwerken van gegevens » of, na akkoord van de gebruikers, aen dienstverleners.

62. Het bedrijf Yoopies respecteert strikt de veiligheidsprocedures betreffende de stockage en openbaarmaking van de informatie in haar bezit. Deze veiligheidsprocedures hebben als doel zich te verzekeren van de identiteit van de gesprekspartners alvorens hen de gevoelige informatie op hen van betrekking openbaar te maken.

Communicatie en direct marketing

63. Het kan gebeuren dat het bedrijf Yoopies reclame aanbiedingen, algemene informatie betreffende de werking en de activiteit van de site, alsook informatie betreffende diensten of nuttige tips doorstuurd per brief of email, of om de site Yoopies.fr te kunnen personaliseren in functie van de voorkeuren vastgesteld bij de ingeschreven personen.. De gebruiker is echter volledig vrij deze reclame wel of niet te accepteren door zijn/haar keuze duidelijk te maken tijdens het inschrijven. Tijdens elke elektronische communicatie kan de gebruiker aanduiden dat hij/zij dit soort mails niet langer wenst te ontvangen.

Cookies

64. De site Yoopies.fr maakt gebruik van cookies om haar diensten te kunnen verbeteren en om bijzondere functies die nuttig kunnen zijn ter beschikking te stellen van de gebruikers. Cookies zijn kleine tekstbestandjes die op de harde schijf van de gebruiker worden opgeslaan via de Webbrowser, om op die manier de browser te kunnen herkennen en het mogelijk te maken de bezoekers van de site te volgen. Het bedrijf Yoopies gebruikt deze cookies dus om de producten en diensten die het best bij de gebruikers passen te identifiëren. Een cookie bevat de coördinaten van de gebruiker alsook informatie die het mogelijk maakt om zijn/haar computer te identificeren zodat hij/zij geholpen kan worden bij het afhandelen van zijn/haar inschrijving of bij het online plaatsen van een zoekertje. Het merendeel van de Webbrowsers accepteert cookies automatisch, maar mocht de gebruiker dit wensen,dan kan hij/zij zijn/haar browser zo configureren dat deze de cookies niet accepteert. In veel Webbrowsers legt het gedeelte « help » van de toolbar uit hoe nieuwe cookies afgewezen kunnen worden, hoe de browser geconfigureerd moet worden zodat hij waarschuwt wanneer er nieuwe cookies ontvangen worden of hoe u alle cookies kan desactiveren. De cookies die op Yoopies.fr gebruikt worden detecteren geen enkele persoonlijke informatie opgeslagen op de computer van de gebruikers.

Voor meer informatie omtrent cookies of de manier waarop u ze kan verbieden, kan u de volgende site bezoeken : http://www.allaboutcookies.org

Links naar sites van derden

65. Het huidige privacybeleid is enkel geldig voor de sites die in het bezit zijn van en beheerd worden door het bedrijf Yoopies. Het beleid is niet geldig noch voor de links naar andere sites, en bijgevolg noch voor de vergaarde informatie en het gebruik van cookies door derden die deze sites bezitten en beheren. Houd er rekening mee dat de individuele organisaties hun eigen privacybeleid voeren op vlak van gebruik en commercialisatie van de persoonlijke gegevens en van het gebruik van cookies. Wanneer u uw twijfels heeft omtrent het gebruik van persoonlijke informatie op andere websites, raden wij u aan om hun privacybeleid hieromtrent door te nemen. Contacteer het desbetreffende bedrijf wanneer hun beleid niet beschikbaar is online. Alle gegevens die opgeslagen worden door Websites worden volledig gescheiden bewaard door de derde partij.

Veiligheid

66. Het bedrijf Yoopies hecht enorm veel belang aan de veiligheid van haar site. De gegevens die gecommuniceerd worden zijn beschermd door middel van SSL technologie (Secure Socket Layer). Dit is de standaardmethode gebruikt in de industrie waarmee persoonlijke informatie en kredietkaartdetails gecodeerd worden zodat ze volledig veilig via Internet overgeplaatst kunnen worden.

Gebruikersrechten

67. In het kader van de wet van 6 Januari 1978 inzake de Informatica en Vrijheden, beschikt de gebruiker over een toegangs-, weigerings-, rectificatie-, en/of schrappingsrecht betreffende de inlichtingen die op hem/haar betrekking hebben en die hij/zij naar alle waarschijnlijkheid zal meedelen in het kader van het gebruik van de Internet site Yoopies.fr en de aangeboden diensten. De gebruiker kan deze rechten hiervoor vermeld laten gelden door zijn/haar aanvraag te richten aan het bedrijf Yoopies (met toevoeging van zijn/haar mailadres, naam, voornaam, postadres), Het bedrijf Yoopies kan per mail gecontacteerd worden op het volgende Internetadres contact@yoopies.nl of per post op het volgende adres : Yoopies, 17 rue de Froment, 75011 Parijs.

Verandering van het privacybeleid

68. Het privacybeleid van de site Yoopies.fr kan veranderd worden. Elke verandering binnen het privacybeleid zal op deze pagina verschijnen.

H – Wet van kracht en bevoegde gerechten

69. De wet van kracht is de Franse wetgeving.

De bevoegde gerechten zijn de gerechten van Parijs, tenzij de wetgeving anders beslist.