Loading...
Algemene Gebruiksvoorwaarden van Yoopies

ALGEMENE VERKOOP- EN GEBRUIKSVOORWAARDEN VAN HET PLATFORM YOOPIES EN AANVERWANTE DIENSTEN - PRIVACYBELEID EN BELEID INZAKE DE BESCHERMING VAN PERSOONSGEGEVENS

 

 

 

Wettelijke vermeldingen

   

Deze website werd opgericht en gepubliceerd door Yoopies SAS, een vereenvoudigde naamloze vennootschap met een maatschappelijk kapitaal van €26.225,00, met zetel te 17 rue Froment, 75011, Parijs, Frankrijk, ingeschreven in het Handels- en Vennootschapsregister van Parijs onder het nummer 533 592 051.

 

Telefoon +31 1 76 40 00 01

 

E-Mail: contact@yoopies.fr

 

Hoofdredacteur: Benjamin Suchar - contact@yoopies.fr

 

Creatief directeur: Benjamin Suchar - contact@yoopies.fr

 

Intracommunautair BTW-nummer: FR06 533592051

 

SIRET-Nummer: 533 592 051 00031

 

Deze website wordt gehost door AmazonWebService Amazon CS Ireland Ltd, Unit 27, 6400 Cork Airport Business Park, Kinsale Road, Cork, Ierland. Amazon CS Ireland Ltd. Amazon CS Ireland Ltd is een groepsmaatschappij van Amazon Web Services (AWS) met hoofdzetel te Inc. P.O./doos 81226, Seattle, WA 98108-1226, Tel..: (206) 266-4064 (http://aws.amazon.com).

   

1. Introductie

 

Deze Algemene Verkoop- en Gebruiksvoorwaarden van de Website diensten van Yoopies (hierna de "Algemene Voorwaarden") hebben tot doel de voorwaarden vast te leggen voor de toegang tot en het gebruik van het online Platform en de dienst aangeboden door de vennootschap Yoopies, een vereenvoudigde naamloze vennootschap met een kapitaal van €26.225.00, met maatschappelijke zetel te 17 rue Froment, 75011, Parijs, Frankrijk, ingeschreven in het Handels- en Vennootschapsregister van Parijs onder het nummer 533 592 051 (hierna "de Vennootschap"), uitgever van de websites yoopies.nl, yoopies.be, en yoopies.com, en met vermelding van het kader van de relaties tussen de Leden en het Platform.

De website Yoopies Nederland is beschikbaar in het Nederlands op yoopies.nl of in het Engels op en.yoopies.nl. De website Yoopies België is beschikbaar in het Nederlands op nl.yoopies.be, Frans op yoopies.be, en Engels op en.yoopies.be. De Gebruiker kan toegang krijgen tot de Diensten aangeboden door Yoopies in andere landen door te klikken op de relevante vlaggen weergegeven op de Yoopies.com website.

 

2. Doelstellingen van Yoopies activiteit

 

Yoopies biedt de volgende diensten aan:

 
   
 • Yoopies biedt Aanbieders en Gebruikers technische tools en middelen waarmee ze via het Platform verbinding kunnen maken om een werk- of dienstencontract af te sluiten,
 •  
 • Yoopies hosts aanbiedingen en verzoeken, en meer in het algemeen alle inhoud gegenereerd door Gebruikers en Aanbieders,
 •  
 • Yoopies helpt Gebruikers bij het afleggen van verklaringen en bij het uitvoeren van administratieve procedures gericht op het verkrijgen van subsidies en toeslagen,
 •  
 • Yoopies organiseert Boekingen en Betalingen volgens de daarvoor in deze Algemene Voorwaarden vastgelegde procedures.
 •  
 • Yoopies treedt niet op als agent in welke hoedanigheid dan ook, noch als thuisdienstverlener, maar uitsluitend als contactplatform dat helpt bij administratieve procedures.
 •  
 • Als zodanig verbindt Yoopies Gebruikers en Aanbieders die de volgende diensten aanbieden:  
    
  • Oppasdiensten: Profielen voor voltijd- of deeltijd-nannies, deeltijdbabysitters (na crèche/school), gastouders, onthaalouders, voor noodgevallen of incidenteel gebruik, of oppassen.
  •  
  • Bijles: Profielen van beroepsbeoefenaars die gespecialiseerd zijn in thuisbegeleiding in een twintigtal vakken (Engels, wiskunde, Frans, Spaans, natuurkunde, muziek, enz.)
  •  
  • Thuishulp: Bijstand en/of ondersteuning voor ouderen. Profielen voor begeleiders en verzorgers van oudere familieleden (winkelen, huishoudelijk werk, koken, persoonlijke verzorging, enz.)
  •  
  • Schoonmaakdiensten: hulp bij huishoudelijk werk (schoonmaken, strijken, enz.)
  •  
  • Petsitting diensten: Profielen van dierenoppassers en uitlaatservices voor honden en katten
  •  
   
   

  De verplichtingen van Yoopies beperken zich tot het implementeren van de middelen die nodig zijn om Aanbieders en Gebruikers met elkaar te verbinden en hen bij te staan met betrekking tot hun relatie.

       

  3. Aanvaarding van de algemene verkoop- en gebruikersvoorwaarden

   

  Het gebruik van de website Yoopies.nl en Yoopies.be is onderworpen aan deze Algemene Voorwaarden voor de website Yoopies (de "Algemene Gebruiksvoorwaarden"). Door gebruik te maken van de website Yoopies, erkent de Gebruiker of Aanbieder deze Algemene Voorwaarden te hebben gelezen, begrepen en zonder voorbehoud te hebben aanvaard. Bovendien, door gebruik te maken van de website Yoopies, erkennen de Gebruikers en Aanbieders dat zij het privacybeleid en het beleid inzake de bescherming van persoonlijke gegevens hebben aanvaard.

   

  Yoopies kan deze Algemene Gebruiksvoorwaarden en het Privacy- en Privacybeleid te allen tijde wijzigen en bijwerken. De Algemene Gebruiksvoorwaarden en het privacybeleid en de bescherming van de persoonlijke gegevens die van toepassing zijn bij het gebruik van de website Yoopies zijn deze waaraan de Gebruiker gebonden is.

   

  Gebruikers wordt geadviseerd om op de hoogte te blijven van de geldende voorwaarden. De actueel geldende versie van de Algemene Gebruiksvoorwaarden en van het Privacy- en Privacybeleid kunt u te allen tijde inzien door te klikken op de link "Algemene Gebruiksvoorwaarden".

   

  Artikel 1: Definities

   

  In deze Algemene Voorwaarden wordt de volgende definitie verstaan onder woorden of uitdrukkingen die met een hoofdletter beginnen, ongeacht of deze in het enkelvoud of in het meervoud worden gebruikt:

   

  "Premium Lidmaatschap": een betaald abonnement dat toegang geeft tot de betaalde diensten aangeboden door Yoopies voor een beperkte periode, stilzwijgend hernieuwbaar voor een periode gelijk aan de oorspronkelijk gekozen periode.

   

  "Bijstand bij Administratieve Procedures": bijstand die door Yoopies wordt verleend bij administratieve formaliteiten die door de Aanbieder en/of de Gebruiker van de Dienst worden vervuld met het oog op het verlenen van de persoonlijke bijstandsdiensten die via het Platform worden aangeboden.

   

  "Bijstand bij Administratieve Procedures": bijstand die door Yoopies wordt verleend bij administratieve formaliteiten die door de Aanbieder en/of de Gebruiker van de Dienst worden vervuld met het oog op het verlenen van de persoonlijke bijstandsdiensten die via het Platform worden aangeboden.

   

  "Gegevens": verwijst naar persoonlijke gegevens die de identificatie van de gebruiker mogelijk maken.

   

  "Gebruiker van Diensten": een Lid, een natuurlijke persoon, die via het Platform de diensten van een Dienstverlener wenst in te huren.

   

  "Dienstverlener": verwijst naar een Lid geregistreerd op Yoopies dat bereid is de door de Gebruiker van de Dienst gevraagde Opdracht uit te voeren of persoonlijke assistentieopdrachten aan Gebruikers van de Dienst aan te bieden. Een Dienstverlener kan een natuurlijke persoon of een onderneming zijn die de diensten al dan niet in eigen naam kan verlenen.

   

  "Dienstverlener": verwijst naar een Lid geregistreerd op Yoopies dat bereid is de door de Gebruiker van de Dienst gevraagde Boeking uit te voeren of persoonlijke assistentieopdrachten aan Gebruikers van de Dienst aan te bieden. Een Dienstverlener kan een natuurlijke persoon of een onderneming zijn die de diensten al dan niet in eigen naam kan verlenen.

   

  "Lid": verwijst naar een Dienstverlener of Gebruiker van een Dienst via het Yoopies.fr platform.

   

  "Opdracht": verwijst naar de dienst die door de gebruiker van de dienst aan de dienstverlener wordt verleend.

   

  "Platform": "geeft de door Yoopies opgezette structuur aan die online kan worden geraadpleegd op het volgende adres: https://yoopies.nl, https://yoopies.be.

   

  "Dienst": verwijst naar alle betaalde of gratis diensten die door het Platform worden aangeboden.

   

  "Dienst voor Persoonlijke Bijstand": verwijst naar alle diensten die door het Platform worden aangeboden, zoals kinderoppas diensten, huishoudelijk werk, ouderenzorg, studiebegeleiding.

   

  "Gebruiker": duidt elke persoon aan die gebruik maakt van het Platform, of hij nu een bezoeker of een Lid is.

   

  "Verificatie: een kwalificatie gebruikt om aan te geven of een profiel een speciale Verificatie heeft ondergaan.

   

  Artikel 2 : Intellectueel Eigendom

   

  1. Content gedeeld door Yoopies

   

  Alle elementen (tekeningen, beelden, tekst, logo's) die de website Yoopies vormen, zijn exclusief eigendom van Yoopies. In het algemeen wordt aan de Gebruiker een persoonlijk, niet-exclusief en niet-overdraagbaar recht van toegang tot en gebruik van Yoopies verleend, met enig ander recht wordt uitdrukkelijk uitgesloten zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Yoopies.

   

  Het Yoopies merk en Yoopies domeinnaam zijn en blijven exclusief eigendom van Yoopies.

   

  2. Content gedeeld door gebruikers

   

  Yoopies is in het bezit van een licentie voor het gebruik van de intellectuele eigendomsrechten die verbonden zijn aan de inhoud die door Gebruikers wordt verstrekt ten behoeve van distributie op de website Yoopies.

     

  De Gebruiker machtigt Yoopies uitdrukkelijk deze inhoud te wijzigen om te voldoen aan de stijleisen van de website van Yoopies en/of om deze in overeenstemming te brengen met de betreffende technische prestatie-eisen of mediaformaten.

     

  Gebruikers verlenen een internationale en niet-exclusieve licentie om de verstrekte informatie en/of gegevens te gebruiken. De gebruiker is als enige verantwoordelijk voor de inhoud van de informatie en/of gegevens. Yoopies behoudt zich het recht voor om alle inhoud te verwijderen die is gemarkeerd als illegaal, moreel verwerpelijk of inbreukmakend op intellectuele eigendomsrechten.

     

  Bij het downloaden van informatie op de website kan de Gebruiker het gebruik van de informatie die op het Platform is geplaatst beperken of verbieden door Yoopies hiervan op de hoogte te stellen via de website of per post naar Yoopies SAS, 17 rue Froment, 75011 Parijs.

     

  Artikel 3: Toegang tot- en gebruik van platform

   

  1. Toegang tot het platform

     

  Het Platform is 24 uur per dag, zeven dagen per week toegankelijk. Yoopies behoudt zich echter het recht voor, zonder voorafgaande kennisgeving of compensatie, het Platform of de toegang tot de Online Services tijdelijk op te schorten om werkzaamheden uit te voeren met inbegrip van, maar niet beperkt tot, updates, onderhoudswerkzaamheden en wijzigingen aan de servers.

     

  Yoopies behoudt zich het recht voor om het Platform en de Diensten die beschikbaar zijn op dit Platform op elk gewenst moment aan te vullen of te wijzigen.

     

  In geval van tijdelijke of langdurige onbeschikbaarheid van het Platform, in het bijzonder in het geval van storingen of in het geval van definitieve sluiting van het Platform, kan Yoopies niet aansprakelijk worden gesteld voor de schade die zich voordoet, anders dan schade die het rechtstreekse gevolg is van de niet-nakoming van haar verplichtingen vermeld in dit instrument.

     

  Yoopies biedt geen garantie dat het Platform zonder onderbreking zal functioneren en dat de servers die toegang verlenen tot het Platform en/of de websites van derden waarvoor hypertextkoppelingen verschijnen geen virussen bevatten.

      Yoopies kan niet aansprakelijk worden gesteld in het geval dat een of meer Gebruikers geen verbinding kunnen maken met het Platform als gevolg van een technische fout of probleem.
     

  Het platform verbindt de volgende personen:

     

  Enerzijds: Gebruikers van Diensten die geregistreerd zijn op het Platform om verbonden te worden met Dienstverleners. Zij bieden aan om de Dienstverleners te betalen voor het uitvoeren van Diensten . De toegang van de gebruikers van de dienst tot de dienst is beperkt tot: Elke natuurlijke persoon met volledige rechtsbevoegdheid om gebonden te zijn door deze Algemene Voorwaarden in het kader van hun behoeften aan Persoonlijke Bijstand en niet met het oog op de wederverkoop, leasing of ruil van de Diensten ten voordele van derden in de vorm van een professionele of occasionele activiteit.

     

  Aan de andere kant: Dienstverleners die opdrachten voor persoonlijke bijstand aanbieden. De toegang van dienstverleners tot de dienst is beperkt tot:

   
  • Iedere natuurlijke persoon van 16 jaar of ouder met een vergunning om in Frankrijk te werken, een aansprakelijkheidsverzekering en zonder strafblad.
  • Elke beroepsbeoefenaar met de status van eenmanszaak die in het bezit is van een machtiging of die een verklaring van de dienst persoonlijke bijstand heeft afgelegd, die zijn opdrachten kwalificeert voor belastingvoordelen in de zin van artikel 199 sexdecies van het algemeen belastingwetboek en die een blanco strafblad heeft.
   

  Het is rechtspersonen of natuurlijke personen die handelen namens een rechtspersoon niet toegestaan zich op het Platform te registreren als Servicegebruiker zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Yoopies, om contact op te nemen met Service Providers, de database geheel of gedeeltelijk te kopiëren van de website of gebruik te maken van de website.

     

  Yoopies behoudt zich het recht voor om elke Gebruiker die geregistreerd staat op het Platform te blokkeren en juridische stappen te ondernemen indien zij van mening is dat zij schade van welke aard dan ook heeft opgelopen als gevolg van dergelijke handelingen, meer bepaald in het geval van gebruik van haar database voor commerciële of marktonderzoeksdoeleinden (marktonderzoek uitgevoerd en/of informatie verzameld van gebruikers van Yoopies, gebruik van persoonlijke informatie van Service Providers, misleidende reclame, enz.)

     

  Gebruikers van de Dienst en Dienstverleners geregistreerd op het Platform worden gezamenlijk aangeduid als "Leden".

     

  Zoals hierboven vermeld, Yoopies gebruikt van het Platform, stelt het de technische instrumenten en middelen ter beschikking die Gebruikers van de Dienst en Dienstverleners in staat om profielen, berichten, Opdrachtaanvragen en meer in het algemeen de daaruit voortvloeiende inhoud met elkaar te verbinden, hosts, beheert het de organisatie van en de betaling voor Opdrachten in overeenstemming met de voorwaarden zoals bepaald in Artikel 5.3 en biedt het ondersteuning aan Gebruikers van de Dienst met betrekking tot administratieve procedures gericht op het verkrijgen van subsidies voor Persoonlijke Bijstandsdiensten in overeenstemming met de voorwaarden zoals bepaald in Artikel 5.2.

     

  Yoopies treedt enkel op als tussenpersoon om Gebruikers van Diensten en Dienstverleners met elkaar te verbinden.

       

  2. Registratie op het platform

   

  Om gebruik te kunnen maken van de Diensten, moet de Gebruiker zich registreren op het Platform door het speciale formulier in te vullen om Lid te kunnen worden. Daarbij moet de gebruiker bij het invullen van het formulier alle als verplicht aangeduide informatie verstrekken online beschikbaar op het Platform. Deze informatie moet correct, up-to-date, waarheidsgetrouw en bewezen zijn op eerste verzoek van Yoopies, en regelmatig bijgewerkt door het Lid via het gebruikersprofiel.

     

  In het bijzonder dient het Lid een geldig e-mailadres op te geven waarmee hij zijn inschrijving kan bevestigen, evenals een telefoonnummer waarop hij kan worden gecontacteerd.

     

  Yoopies behoudt zich het recht voor een registratie te aanvaarden of te weigeren in geval van niet-naleving van deze Algemene Gebruiksvoorwaarden.

     

  Het Lid verbindt zich ertoe persoonlijk gebruik te maken van het Platform en derden geen toegang te verlenen tot het Platform in hun plaats of in hun naam. Het Lid verbindt zich ertoe slechts één account aan te maken.

   

  Het Lid verbindt zich ertoe zijn gebruikersnaam en wachtwoord geheim te houden. Elke Boeking die wordt uitgevoerd met behulp van de gebruikersnaam en het wachtwoord van het Lid zal worden geacht te zijn voltooid door hen, en dit Lid zal derhalve als enige verantwoordelijk zijn voor deze.

     

  (i) Provisies betreffende Dienstverleners

   
     
  • Verificatie van informatie: Om de Gebruikers van de Dienst de juistheid te garanderen van de informatie verstrekt door de Dienstverleners die worden opgeroepen om de Opdrachten voor Persoonlijke Bijstand uit te voeren, biedt Yoopies een Profiel Verificatie Systeem ("Geverifieerde Leden") aan. Deze Controle bestaat uit het verifiëren van de identiteit, persoonsgegevens en eventuele kwalificaties van Dienstverleners die gekozen hebben voor de Verificatiedienst.
  •  
  • Identiteit: de Dienstverlener bezorgt een elektronische kopie van zijn identiteitsbewijs (identiteitskaart, paspoort, verblijfskaart of document geldig voor inwoners van buiten de Europese Unie). Yoopies zal controleren of de naam, voornaam en leeftijd die tijdens de registratie op het Platform worden ingediend consistent zijn;
  • Kwalificaties: indien de Dienstverlener verklaart over bepaalde kwalificaties te beschikken, zal hij hiervan een elektronische kopie indienen. Yoopies controleert of de kwalificatie is toegekend aan de naam en de naam die tijdens de registratie van de Dienstverlener zijn opgegeven.
  •  
   
   

  De dienstverleners die gecontroleerd willen worden, betalen een bedrag van vier (4) euro (inclusief belastingen) ter dekking van de kosten van de controle. Na controle overeenkomstig artikel 4.1 krijgt de dienstverlener een gratis Premium-abonnement met een geldigheidsduur van een week.

     

  (ii) Provisies betreffende Gebruikers van Diensten

     

  Gebruikers van diensten hebben de mogelijkheid om een advertentie te publiceren waarin de Opdracht tot Persoonlijke Bijstand wordt beschreven waarvoor zij een Dienstverlener wensen te vinden.

     

  Door het publiceren van een advertentie, gaan Gebruikers van Diensten akkoord met het door Yoopies doorsturen van deze advertentie naar haar partners om hun kansen op het vinden van een Dienstverlener die aan hun verwachtingen te maximaliseren. Alleen de inhoud van de advertentie wordt automatisch doorgestuurd en gepubliceerd op de websites van genoemde Yoopies-partners. De identiteit van de gebruikers van de dienst blijft vertrouwelijk en verschijnt niet op de website van de adverteerder. Om contact op te nemen met de Gebruikers van de Dienst, zal elke persoon die geïnteresseerd is in de advertentie op de website van de partner automatisch doorgestuurd worden naar het Yoopies Platform en moet zich registreren om contact op te nemen met de Gebruikers van de Dienst.

       

  Artikel 4: Voorwaarden voor toegang tot de diensten

   

  Toegang tot en registratie op het Platform zijn gratis. Het gebruik is ook gratis, afhankelijk van de vereiste diensten.

     

  Dienstverleners die bij het Platform geregistreerd zijn, kunnen gratis gebruik maken van de interne berichtendienst en contact opnemen met Gebruikers van Diensten die een advertentie hebben gepubliceerd.

       

  Bovendien kunnen Leden, naast de registratie, ervoor kiezen om zich aan te melden voor de Premium Abonnementsdienst om een "Premium Lid" te worden, waarbij gespecificeerd wordt dat voor alle pakketten een vergoeding verschuldigd is.

     

  1. Premium Lidmaatschap voor Dienstverlener

     

  De Verificatieprocedure geeft Dienstverleners de mogelijkheid om zich aan te melden voor de Premium Abonnementsdienst die als maandelijks pakket wordt aangeboden, zodat ze kunnen profiteren van de volgende voordelen:

   
    
  • Advertenties van Premium Dienstverleners verschijnen bovenaan de resultatenlijst na een standaard zoekopdracht uitgevoerd door Gebruikers van Diensten.
  •  
  • Premium Dienstverleners hebben toegang tot de telefoonnummers die worden vermeld in bepaalde advertenties van Gebruikers van Dienst die ermee hebben ingestemd deze nummers aan te bieden, wetende dat toegang tot de telefoonnummers van Gebruikers van de dienst pas wordt verleend nadat een eerste bericht is verzonden.
  •  
   
   

  Het Premium Lidmaatschap wordt maandelijks stilzwijgend verlengd. Bovendien wordt het maandelijks Premium Lidmaatschap automatisch verlengd aan het einde van de week van het gratis aangeboden Premium Lidmaatschap tijdens het Verificatieproces.

     

  De automatische verlenging van het Premium Lidmaatschap kan op elk moment worden beëindigd door "Stop automatische verlenging" te selecteren. Dit kan door te klikken op de sectie "Mijn Account" en vervolgens "Premium" en vervolgens op de tab "Opties" te selecteren.

     

  De Dienstverlener wordt op het moment van betaling van het Premium Abonnement en/of tijdens het Verificatieproces op de hoogte gesteld van de automatische verlenging. De informatie wordt verstrekt op de speciale pagina voordat deze handelingen worden uitgevoerd, alsook in de e-mail die het Premium Abonnement en/of het Verificatieproces bevestigt. Op elke maandelijkse vervaldag van het abonnement ontvangt de Dienstverlener een e-mail waarin de verlenging ervan wordt bevestigd.

     

  2. Premium Lidmaatschap voor Gebruikers van Diensten

     

  Elke Gebruiker van Diensten kan zich inschrijven voor de aangeboden Premium Lidmaatschap in de vorm van een maandelijks, driemaandelijks of jaarlijks pakket om te profiteren van de volgende voordelen:

   
    
  • Advertenties van Gebruikers van het Premium Lidmaatschap zullen bovenaan de resultatenlijst verschijnen na een standaard zoekopdracht uitgevoerd door Dienstverleners.
  •  
  • Premium leden kunnen onbeperkt contact opnemen met Dienstverleners via de interne berichtendienst;
  •  
  • Premium Dienstverleners kunnen onbeperkt contact opnemen met Gebruikers van de Dienst die een advertentie hebben gepubliceerd die via de interne berichtendienst wordt gedeeld;
  •  
  • Premium Gebruikers van Diensten zullen toegang hebben tot de telefoonnummers van alle Dienstverleners die ermee hebben ingestemd deze aan te bieden, wetende dat toegang tot de telefoonnummers van Dienstverleners slechts wordt verleend nadat een antwoord van de Dienstverlener is ontvangen via de interne berichtendienst;
  •  
  • Premium Gebruikers van Diensten kunnen advertenties bekijken die door andere Gebruikers van Diensten met betrekking tot opdrachten van Dienstverleners zijn gepubliceerd. Zij kunnen onbeperkt contact opnemen met de Gebruikers van de Dienst die deze advertenties hebben aangemaakt via de interne berichtendienst;
  •  
  • Premium Gebruikers van Diensten kunnen Dienstverleners reserveren;
  •  
  • Premium Werkgevers profiteren van een gratis tegoed van 30 euro bij het inschrijven voor een Premium Lidmaatschap van 3 maanden, of 50 euro bij het inschrijven voor een Premium Lidmaatschap van 1 jaar. Dit bedrag wordt automatisch bijgeschreven op hun rekening en kan gebruikt worden voor al onze diensten die in aanmerking komen voor online boekingen. Dit tegoed, dat op elk moment tijdens het Premium-lidmaatschap kan worden gebruikt, is beperkt tot één keer per gebruiker. De gebruiker kan niet meerdere malen profiteren van dit aanbod door de aanschaf van meerdere Premium lidmaatschappen. Elke poging om het systeem te manipuleren of credits te gebruiken door middel van bulk, derde partij of groepsaanvraag, macro, "script", "brute force", het maskeren van het IP-adres, het gebruik van een frauduleuze identiteit of andere geautomatiseerde middelen (met inbegrip van elk systeem dat is ontworpen om door te dringen in andere systemen) is strikt verboden. Elke fraude of poging tot fraude zal leiden tot het sluiten van de rekening van de Aanvrager en de ongeldigverklaring van de credits, die aan Yoopies moeten worden terugbetaald als ze reeds zijn gebruikt. Indien van toepassing behoudt Yoopies zich het recht voor om juridische stappen te ondernemen indien zij van mening is dat zij het slachtoffer is van enige schade als gevolg van dergelijke acties. Het annuleren van de verlenging van het Premium Lidmaatschap zal leiden tot het ongeldig maken van de credits op het account van de gebruiker. Deze credits zijn gereserveerd voor nieuwe Premium Werkgevers en komen vervolgens niet in aanmerking voor enig ander tegoed dat gereserveerd is voor nieuwe Premium Werkgevers.
   

   

  De prijs na belastingen van Premium Abonnementen is te vinden op de website in de specifieke ruimte. De prijs van deze abonnementen daalt afhankelijk van de aangevraagde abonnementsperiode:

   
    
  • Voor één maand: 9,90 euro inclusief alle belastingen, d.w.z. 8,29 euro vóór belastingen.
  •  
  • Voor drie maanden: 23,76 euro incl. alle belastingen, d.w.z. 19,80 euro vóór belastingen.
  •  
  • Voor één jaar: 59,40 euro inclusief alle belastingen, d.w.z. 49,50 euro vóór belastingen.
  •  
       

  Betalingen gebeuren online contant via creditcard of debetkaart: Carte Bleue, Visa, Eurocard, MasterCard.

       

  Gebruikers van diensten moeten hun krediet- of debetkaartnummer, de vervaldatum en de driecijferige veiligheidscode op de achterzijde van de kaart vermelden. Het SSL-protocol (Secure Sockets Layer) garandeert volledige geheimhouding van de persoonlijke informatie die online wordt verstrekt.

     

  Alle betalingen zijn definitief en geen gedeeltelijke of totale terugbetaling van het abonnement zal worden verleend door Yoopies, tenzij een verzoek wordt gedaan binnen de wettelijke veertien dagen, met uitzondering van de uitzonderingen van artikel L.221-28 1° van ‘Code de la consumation', zoals gespecificeerd in Artikel 9 hieronder.

     

  Gebruikers van Diensten kunnen een promotiecode indienen die hen een korting op de standaardprijs of een aantal dagen gratis abonnement biedt.

     

  Door de Algemene Voorwaarden te aanvaarden, erkennen de Leden dat de promotiecodes :

   
    
  • Mag niet worden gebruikt voor andere doelen dan die welke worden beoogd door de specifieke voorwaarden die door Yoopies voor elke promotiecode zijn vastgesteld;
  •  
  • Kan op geen enkele manier worden verveelvoudigd, verkocht, overgedragen, noch beschikbaar worden gesteld aan het grote publiek via een post op een openbaar forum, sociale media of andere zonder de uitdrukkelijke toestemming van Yoopies;
  •  
  • Kan voor gebruik verlopen en te allen tijde om welke reden dan ook door Yoopies worden gedeactiveerd zonder dat Yoopies hiervoor aansprakelijk kan worden gesteld.
  •  
   
     

  Yoopies behoudt zich het recht voor om elke promotiecode te weigeren en/of de bestelling en het gebruik van deze promotiecodes van een Lid ongeldig te maken in het geval Yoopies van mening is dat het gebruik van een promotiecode foutief, frauduleus, onwettig of in strijd met specifieke voorwaarden die van toepassing zijn op promotiecodes of de Algemene Voorwaarden is gemaakt. Daarnaast behoudt Yoopies zich in die situaties het recht voor:

   
    
  • Over te gaan tot afsluiting van het Profiel van het Lid dat bovengenoemde voorwaarden niet in acht heeft genomen
  •  
  • De Leden de terugbetaling vragen van de promo codes die gebruikt werden voor een ander doel dan beschreven in de vastgestelde specifieke voorwaarden door Yoopies of in de Algemene Voorwaarden.
  •  
     

  Het Premium Lidmaatschap wordt stilzwijgend verlengd voor dezelfde duur als de oorspronkelijk gekozen periode.

     

  Het is mogelijk om de automatische verlenging van het Premium Lidmaatschap te allen tijde te beëindigen door te klikken op de rubriek "Mijn Account", vervolgens "Premium" te selecteren en vervolgens op de tab "Optie" door te klikken op "Hoe kan ik mijn automatische verlenging stopzetten? "vervolgens door "Stop automatische hernieuwing" te selecteren. De gebruiker van de dienst zal gevraagd worden of hij wenst te antwoorden op een aantal vragen over tevredenheid, dan zal hij klikken op "bevestigen" om te bevestigen.

       

  De Gebruiker van Diensten wordt op het ogenblik van de betaling van het Premium Lidmaatschap op de hoogte gebracht van de automatische verlenging. De informatie wordt verstrekt op de speciale pagina voordat deze acties worden uitgevoerd, evenals in de e-mail die het Premium Lidmaatschap bevestigt. Op elke maandelijkse of driemaandelijkse vervaldag van het abonnement ontvangt de Dienstverlener een e-mail ter bevestiging van de verlenging, met vermelding van de mogelijkheid om de automatische verlenging stop te zetten. Indien de vervaldag jaarlijks valt, ontvangt de Gebruiker van Diensten één maand voor de verlenging een e-mail waarin hij op de hoogte wordt gebracht van de mogelijkheid om de automatische verlenging stop te zetten.

   

  Indien er momenteel een Boeking bestaat tussen een Dienstverlener en de Gebruiker van Diensten, mag de Gebruiker van Diensten de automatische verlenging van het Premium Abonnement niet stopzetten totdat de Boeking(en) is (zijn) voltooid en/of geannuleerd.

      

  Artikel 5: Beschrijving van de diensten

     

  1. Interne Berichten Dienst (Inbox)

     

  Een gebruiker van een dienst kan contact opnemen met een dienstverlener via de interne berichtendienst. Na de registratie kan de Gebruiker van de Dienst 3 gratis berichten sturen naar de Dienstverleners zonder zich vooraf te hebben geabonneerd op het Premium Abonnement, door te klikken op "Contact" op het profiel van een Dienstverlener. Ongeacht of de Gebruiker van Diensten een Premium abonnement heeft afgesloten, moet hij in het eerste bericht informatie verstrekken over zijn Boekingsverzoek: het type dienst, de frequentie, de dagen van de week en de uren.

   

  Voor elk ander bericht, behalve het maken van contact, binnen de grenzen van 3 contacten, is vereist dat de gebruiker van de dienst een abonnement op een premium abonnement afsluit.

   

  If the Service Provider agrees to contact the Service User, the Service User may then offer subject to having subscribed to a Premium Subscription :

    
  • Een of meer gesprekken met de Dienstverlener, met vermelding van datum en tijdstip van het gesprek en, indien het gesprek in persoon zal plaatsvinden, de plaats.
  •  
  • een telefonisch onderhoud, in welk geval de plaats van de gesprek niet hoeft te worden vermeld.
  •  
   
     

  Mits zij zich hebben ingeschreven voor de Premium Lidmaatschap, eerder genoemde gevallen uitgesloten, kan de Gebruiker van Diensten schriftelijke berichten sturen naar een Dienstverlener, op voorwaarde dat dit eerste contact werd aanvaard door de Leden. Indien de Gebruiker van Diensten zich niet heeft aangemeld voor de Premium Lidmaatschap, mag hij slechts één schriftelijk bericht sturen.

  De Gebruiker van Diensten heeft toegang tot het door de Dienstverlener opgegeven telefoonnummer zodra de Dienstverlener instemt met het contact met de Gebruiker van Diensten.

  Een Dienstverlener kan contact opnemen met een Gebruiker van Diensten via de interne berichtendienst. Bij het versturen van het eerste bericht wordt de Dienstverlener verzocht zijn begeleidend schrijven in antwoord op het aanbod van de Gebruiker van Diensten te bezorgen.

  De Gebruiker van Diensten heeft toegang tot het door de Dienstverlener opgegeven telefoonnummer zodra de Gebruiker van Diensten instemt met het contact met de Dienstverlener.

  Mits hij zich heeft ingeschreven voor de Premium Lidmaatschap, heeft de Dienstverlener toegang tot de telefoonnummers van de Gebruiker van Diensten zodra de Gebruiker van Diensten het contact door de Dienstverlener aanvaardt.

  De Dienstverlener kan het verzoek van een Gebruiker van Diensten om een gesprek aanvaarden, weigeren of bespreken.

  De Dienstverlener kan het boekingsverzoek van de Gebruiker van Diensten aanvaarden, weigeren of bespreken.

  De Dienstverlener kan schriftelijke berichten sturen naar een Gebruiker van Diensten op voorwaarde dat het eerste contact door beide partijen is aanvaard.

  2. Boekingen (Boekingsaanvraag)

     

  Yoopies onderkent zijn sociale en maatschappelijke verantwoordelijkheid, t.a.v. Gebruiker van Diensten en Dienstverleners. Om zwartwerk, dat wijdverbreid is bij het inhuren van Dienstverleners, tegen te gaan, verbindt de Gebruiker van Diensten zich ertoe om online Boekingen voor Dienstverleners te gebruiken voor de uitvoering van Boekingen en om de Dienstverleners niet buiten het Platform te betalen. De Gebruiker van Diensten en Dienstverlener zijn vrij om te onderhandelen over de te hanteren tarieven, binnen de door de wetgeving gestelde grenzen. De Dienstverlener geregistreerd op het Platform verbindt zich ertoe om altijd gebruik te maken van online reservering op het Platform om te voorzien in zijn Boekingen en verbindt zich ertoe om geen betaling voor zijn Boekingen te accepteren van de Gebruiker van Diensten buiten het Platform.

   

  Het bedrijf Yoopies behoudt zich het recht voor om elke Gebruiker die geregistreerd is op het Platform en deze bepaling niet respecteert, uit te sluiten. In elk geval kan een Gebruiker van Diensten een Boekingsverzoek doen zonder vooraf een bericht naar een Dienstverlener te sturen.

   

  De Gebruiker van Diensten kan zelf de Dienstverlener kiezen die het best aan zijn behoeften voldoet, hetzij door hem rechtstreeks een Boekingsverzoek te sturen via het Boekingsformulier, hetzij door zijn aanvraag te aanvaarden nadat zijn advertentie is verspreid via het Platform.

   

   Yoopies zal de Gebruiker van Diensten in geen geval adviseren of begeleiden bij het kiezen van een professional of bij het inhuren van een thuiswerker. De Gebruiker van Diensten is als enige verantwoordelijk voor de selectie van de Dienstverlener met wie hij contact opneemt en verbindt zich ertoe de geldende wetgeving na te leven bij het opstellen van de onderlinge overeenkomsten. Yoopies garandeert de Gebruiker van Diensten niet dat de Dienstverlener over de nodige documenten beschikt om een betaalde of onbetaalde activiteit in Nederland of België uit te oefenen. Yoopies kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld.

   

  Om een Dienstverlener te reserveren, vult de Gebruiker van Diensten een Boekingsformulier in met de Persoonlijke Bijstandsopdracht waarvoor hij een Dienstverlener wenst te vinden. Meer bepaald zal de Gebruiker van Diensten de volgende informatie verstrekken op het reserveringsformulier:

   
    
  • de aard van het werk
  •  
  • de frequentie van de Boeking (enkele of terugkerende Boeking)
  •  
  • de dagen van de week en uren van de Boeking
  •  
  • de begindatum van de Boeking
  •  
  • de einddatum van de Boeking
  •  
  • een gepersonaliseerd bericht waarin de eisen worden beschreven en de essentiële informatie wordt verstrekt die nodig is voor het correct uitvoeren van de Boeking
  •  
  • het adres van de locatie van de Boeking
  •  
  • een telefoonnummer
  •  
  • de optie vakantiefilter waarmee deze periode kan worden uitgesloten van een terugkerende Boeking. Als de Gebruiker van Diensten dit vakje aanvinkt, worden de weken die overeenkomen met de schoolvakanties automatisch op nul gezet.
  •  
   
   

  In het algemeen verbindt de Gebruiker van Diensten zich ertoe alle informatie en middelen te verstrekken die nodig zijn om de Dienstverlener in staat te stellen de Boeking uit te voeren en verbindt hij zich ertoe de Dienstverlener voor deze Boeking te betalen.

   

  Het op het Platform vermelde uurtarief komt overeen met de prijs voor één uur werk aan een Boeking. Deze prijs is inclusief de kosten van Yoopies voor assistentie bij administratieve procedures. De toewijzingsprijs wordt weergegeven onder de woorden "Totaal te betalen" in het Boekingsoverzicht.

     

  Indien de Boeking slechts één is, komt de prijs overeen met het uurtarief vermenigvuldigd met het aantal uren dat met de Boeking gemoeid is. Indien de Boeking periodiek is, is de prijs het weektarief (d.w.z. het aantal uren in de week vermenigvuldigd met het uurtarief). De prijs wordt weergegeven in euro's en is inclusief alle belastingen.

   

  Yoopies maakt vrijelijk in naam en voor rekening van de Dienstverlener een aangepaste offerte aan de Gebruiker van Diensten wanneer de Dienstverlener een dienst of een dienstenpakket aanbiedt voor een totale prijs gelijk aan of hoger dan 100€ incl. belasting, of aan de Gebruiker van Diensten die om een dergelijk document verzoekt.

  Gebruiker van Diensten kunnen een promotiecode invoeren. Deze promotiecode kan een korting bieden op de kosten per uur of de gratis uren bij de Boeking. Deze promotiecode moet worden ingevuld in het speciale vak "Promo-code" op het moment van bevestiging van de Boekingsaanvraag en/of op het moment van boeken. De Gebruiker van Diensten moet "Toepassen" selecteren om er zeker van te zijn dat met de promotiecode rekening wordt gehouden.

     

  Door de Algemene Voorwaarden te aanvaarden, erkennen de Leden dat de promotiecodes :

   
    
  • Niet gebruikt mogen worden voor andere doelen dan die welke worden beoogd door de specifieke voorwaarden die door Yoopies voor elke promotiecode zijn vastgesteld;
  •  
  • Kan op geen enkele manier worden verveelvoudigd, verkocht, overgedragen, noch beschikbaar worden gesteld aan het grote publiek via een post op een openbaar forum, sociale media of andere zonder de uitdrukkelijke toestemming van Yoopies;
  •  
  • Kan voor gebruik verlopen en te allen tijde om welke reden dan ook door Yoopies worden gedeactiveerd zonder dat Yoopies hiervoor aansprakelijk kan worden gesteld.
  •  
   
   

  Yoopies behoudt zich het recht voor om elke promotiecode te weigeren en/of de bestelling en het gebruik van deze promotiecodes van een Lid ongeldig te maken in het geval Yoopies van mening is dat het gebruik van een promotiecode foutief, frauduleus, onwettig of in strijd met specifieke voorwaarden die van toepassing zijn op promotiecodes of de Algemene Voorwaarden is gemaakt. Daarnaast behoudt Yoopies zich in die situaties het recht voor:

   
    
  • Ga over tot afsluiting van het account van het Lid dat bovengenoemde voorwaarden niet in acht heeft genomen
  •  
  • De Leden de terugbetaling vragen van de promo codes die gebruikt werden voor een ander doel dan beschreven in de vastgestelde specifieke voorwaarden door Yoopies of in de Algemene Voorwaarden.
  •  
   
   

  De werkelijke kosten van de opdracht zijn gelijk aan de som van de prijs van de Boeking en de daaraan verbonden kosten, verminderd met de subsidies en belastingkredieten waarop de gebruiker van de dienst aanspraak kan maken. Als het om een enkele Boeking gaat, komen de werkelijke kosten overeen met de werkelijke totale kosten van de Boeking. Als de Boeking terugkerend is, komen de werkelijke kosten overeen met de werkelijke maandelijkse kosten van de Boeking. De werkelijke kostprijs heeft ook betrekking op één Boekingsuur.

   

  Dit document vormt op geen enkele wijze juridisch advies; alleen beoefenaars van juridische beroepen zijn bevoegd dergelijk advies te verstrekken.

   

  Het platform biedt op zich geen thuisdiensten aan. Zij treedt veeleer op als tussenpersoon om de leden met elkaar in contact te brengen.

  Om een Dienstverlener te reserveren voor een terugkerende Boeking, moet de Gebruiker van de Dienst een Premium Lid zijn en dit type abonnement gedurende de Boeking behouden.

     

  3. Betaling van Boekingen

   

  Bij de eerste bestelling van een Opdracht moet de Gebruikers van Diensten een krediet- of debetkaart registreren waarmee aan zijn bank een verzoek tot voorafgaande machtiging kan worden gericht voor de Toegezegde Bedragen voor de Diensten ("de Toegezegde Bedragen"), namelijk:

   
    
  • de totale prijs van de Boeking voor één Boeking;
  •  
  • de weekprijs van de Boeking voor een terugkerende Boeking.
  •  
   
   

  Alleen MasterCard-, Visa- en Carte Bleue-kaarten worden geaccepteerd.

   

  De bankgegevens van de Gebruiker van Diensten worden door de betalingsdienstaanbieders van Yoopies verzameld en door hen op een veilige manier bewaard gedurende de periode waarin zij zijn geregistreerd voor de Diensten om hen in staat te stellen andere bestellingen te doen of terugkerende Boekingen te betalen. De Betaalde bedragen worden slechts gedebiteerd indien de Dienstverlener de Boeking aanvaardt. De verrichting wordt uitgevoerd tussen de Gebruiker van Diensten en Dienstverleners.

       

  4. Bevestiging van voltooiing van een Boekingen en Wijzigingen

   

   Op het einde van elke Boeking, voor een enkele Boeking, of op de maandag van elke week voor een terugkerende Boeking, wordt een e-mail gestuurd naar de Gebruiker van Diensten met het verzoek de werkelijke duur van de door de Dienstverlener uitgevoerde werkzaamheden te bevestigen. De Gebruiker van Diensten beschikt over een termijn van 48 uur vanaf de verzending van de e-mail met de bevestiging van de aanpassing om de duur van de werkelijk voltooide werkzaamheden te bevestigen of aan te passen, anders wordt de aanvankelijk opgegeven duur automatisch bevestigd en worden de bedragen die overeenstemmen met de opdracht automatisch gedebiteerd en overgeschreven naar de rekening van de dienstverlener, gecrediteerd op een tijdelijke rekening ("Dienstverleners eWallet") voor dit doel geopend voor de Gebruiker van de dienst bij MangoPay.

   

   In geval van onenigheid tussen de Gebruiker van Diensten en de Dienstverlener, blijft de Boekingsprijs zoals oorspronkelijk vastgesteld bij de reservering op basis van het geschatte aantal uren ongewijzigd. Aanbieder van Diensten zal dan de in het Boekingsformulier oorspronkelijk overeengekomen Boekingsprijs worden betaald.

     

  In het geval dat de werkelijke duur van de Boeking de oorspronkelijk geplande duur overschrijdt, zal Yoopies bij de eWallet van de Gebruiker van Diensten een bedrag verzamelen dat overeenstemt met de initiële duur plus de bijkomende duur vermenigvuldigd met het uurtarief.

     

  Indien de werkelijke duur van de Boeking korter is dan de oorspronkelijk geplande duur, zal Yoopies de bankrekening van de Dienstverlener crediteren voor een bedrag dat overeenkomt met de duur van de voltooide werkzaamheden vermenigvuldigd met het uurtarief.

     

  Ist die tatsächliche Auftragsdauer länger als ursprünglich vorgesehen, bucht Yoopies vom eWallet des Service-Suchenden den Betrag ab, der der ursprünglich vereinbarten Dauer entspricht, plus den Betrag für die Zusatzdauer multipliziert mit dem Stundensatz.

     

  Na de aanpassing van de duur van de Boeking en de vastgelegde bedragen, verminderd met de vergoeding van Yoopies, zal het aan de Dienstverlener te betalen bedrag worden overgeschreven van het eWallet van de Dienstgebruiker naar een tijdelijke rekening (het eWallet van de Dienstverlener) die voor dit doel wordt geopend voor de Dienstverlener bij MangoPay.

     

  De bedragen opgenomen in de eWallet van de Dienstverlener zullen, na aftrek van de kosten van Yoopies, via overschrijving worden overgemaakt op de rekening waarvoor de gegevens vooraf door de Dienstverlener zullen zijn verstrekt op het ogenblik van het aanmaken van hun Lid-rekening. Deze overschrijving zal wekelijks gebeuren na bevestiging van de aanpassing door de gebruiker van de dienst aan de uren die hij tijdens de vorige week heeft gemaakt. Er wordt bepaald dat de betaling van de aan de Dienstverleners toegezegde bedragen kan worden uitgesteld, met name als gevolg van bankrestricties.

     

  Als de Dienstverlener heeft nagelaten om hun geldige bankgegevens te verstrekken op hun Ledenrekening, zal Yoopies de bedragen die verschuldigd zijn aan de Dienstverlener in de eWallet totdat de situatie is opgelost.

     

  Door het aanvaarden van de Boeking, verbindt de Dienstverlener zich ertoe hun bankgegevens te registreren in hun persoonlijke gebruikersruimte op het Platform om de prijs van de Boeking te ontvangen.

   

  5. Annulering van een Boeking

     

  (i) Annulering door een Gebruiker van Diensten

     

  Een aanbetaling van tien (10) euro zal van het eWallet van de Gebruiker van Diensten worden opgenomen en/of van de bankrekening van de Gebruiker van Diensten worden afgeschreven wanneer de Gebruiker een Opdracht meer dan 5 uur voor aanvang van de Boeking heeft aanvaard en wanneer de Gebruiker van Diensten minder dan 24 uur voor het begin van de Opdracht annuleert. Bij annulering door overmacht wordt geen aanbetaling gedaan.

     

  In geval van opschorting van terugkerende Opdrachten zal de Gebruiker van Diensten rechtstreeks contact opnemen met de Dienstverlener om hen op de hoogte te brengen van de opschorting, zonder dat hij de Boeking hoeft te annuleren. Zij kunnen het aantal uren dat is voltooid op de maandag volgend op de terugkerende Boekingsweek aanpassen.

     

  In geval van blijvende annulering van een terugkerende Boeking dient de Gebruiker van Diensten de kwaliteit van de Boeking van de Dienstverlener te beoordelen en de definitieve annulering van de Boeking te bevestigen. De Gebruiker van Diensten kan de terugkerende werkweek onmiddellijk aanpassen, d.w.z. op het ogenblik van de annulering, of deze aanpassing uitvoeren op de maandag die volgt op de terugkerende werkweek, in overeenstemming met de voorwaarden bepaald in artikel 5.4.

     

  (ii) Annulering door een Dienstverlener

     

  Dienstverleners kunnen een Boeking kosteloos annuleren zonder enige vergoeding aan de Gebruiker van Diensten.

   

  In geval van opschorting van een terugkerende Boeking neemt de Dienstverlener rechtstreeks contact op met de Gebruiker van Diensten om hem van deze opschorting op de hoogte te brengen, zonder dat hij de Boeking hoeft te annuleren. De Gebruiker van Diensten kan het aantal extra voltooide uren aanpassen.

  Yoopies behoudt zich het recht voor om de account van een Lid te beëindigen in het geval van excessieve annuleringen.

   

  Artikel 6: Kwaliteit beoordeling van Boekingen

     

  Zodra de werkzaamheden door een Dienstverlener zijn uitgevoerd, zal de Gebruiker van Diensten worden verzocht zijn opmerkingen over de kwaliteit van de door de dienstverlener uitgevoerde Boeking kenbaar te maken en hem een cijfer te geven. De opmerkingen en beoordelingen die door de Gebruikers van Diensten worden achtergelaten, kunnen door andere Gebruikers worden ingezien op het profiel van de Dienstverlener.

   

  Yoopies behoudt zich het recht voor om de gegeven rating niet te publiceren in geval van misbruik of als de rating ongepast lijkt.

  D Dienstverleners stemmen ermee in dat hun Boeking(en) kunnen worden beoordeeld door Gebruikers van Diensten en zijn zich ervan bewust dat dit zal plaatsvinden op het Yoopies platform. Het doel is de Gebruikers van Diensten een garantie te bieden van de vaardigheden van de Dienstverleners die worden opgeroepen om Boekingen uit te voeren. De beoordeling heeft in geen geval betrekking op de persoon, maar op diens Boeking als Dienstverlener. De beoordeling bestaat uit het rangschikken van verschillende aspecten van de Boeking, met een beoordeling van één tot vijf sterren. Wanneer deze cijfers bij elkaar worden opgeteld, komt dit uit op een totaalcijfer dat ook tussen één en vijf sterren ligt.

  De beoordelingscriteria zijn als volgt:

   
    
  • Stiptheid;
  •  
  • Sociaal bewustzijn;
  •  
  • Communicatieve vaardigheden;
  •  
  • Enthausiasme.
  •  
   
   

  Als de Dienstverlener ten minste één beoordeling heeft ontvangen, zal de gemiddelde rating van tussen de een en vijf sterren worden gepubliceerd online naast het profiel van de Dienstverlener, zoals dit profiel wordt gepubliceerd online op de website Yoopies. Bij elke nieuwe rating wordt een nieuw gemiddelde vastgesteld.

  Individuele ratings die door Gebruikers van Diensten aan een Dienstverlener worden gegeven, kunnen op verzoek aan de betrokken Dienstverlener worden bekendgemaakt. De Dienstverlener kan op de rating reageren door gebruik te maken van zijn recht om te reageren, door te reageren op de rating in zijn profiel.

  Yoopies behoudt zich het recht voor om ratings te verwijderen, afhankelijk van de duur van hun dienst of van de evolutie van de ratings gegeven door de Gebruikers van Diensten.

     

  Artikel 7: Betaling aan het bedrijf

     

  In ruil voor de Diensten die aan de Leden worden verleend, ontvangt de Vennootschap de prijs van de Premium Lidmaatschap en een commissie op de prijs van Boekingen.

  De betaalde bedragen voor Premium Lidmaatschap en provisies zijn vermeld op de Website.

  Het Bedrijf behoudt zich het recht voor om, naar eigen goeddunken en onder voorwaarden waarvoor het het laatste woord zal hebben, promotionele aanbiedingen voor te stellen.

  De voor het Premium Lidmaatschap verschuldigde bedragen en de daarbij behorende provisie kunnen te allen tijde worden verhoogd of verlaagd. De leden zullen via elk nuttig middel op de hoogte worden gebracht van de datum van inwerkingtreding van de nieuwe bedragen dertig (30) dagen voordat deze online worden gepubliceerd.

  De nieuwe bedragen zijn van toepassing op elke Boeking waarvoor het formulier na de inwerkingtreding van deze bedragen is gecreëerd en op elk Lidmaatschap dat na de inwerkingtreding van deze bedragen is afgesloten.

  Leden erkennen en aanvaarden dat zij verantwoordelijk zijn voor de erkenning van het provisiebedrag dat van toepassing is op de datum waarop zij positief antwoorden op een Boeking of de bedragen die van toepassing zijn op de datum waarop zij zich inschrijven voor een lidmaatschap.

  Artikel 8: Financiële transacties

     

  1. Transacties en Premium Lidmaatschap

   

  Yoopies heeft ervoor gekozen om Payline met betrekking tot al haar betaaldiensten via Debet/creditcard voor Premium Lidmaatschappen toe te vertrouwen. Door gebruik te maken van het betaalsysteem Debet/Creditcard of PayPal (exclusief gereserveerd voor Gebruikers van Diensten) voor Boekingen die worden aangeboden op de website van Yoopies, accepteren Leden de Payline Bijzondere Gebruiksvoorwaarden, die hier kunnen worden bekeken: https://support.payline.com/hc/fr/articles/360001231208-RGPD-MONEXT-v1-0  

   

  2. Transacties en Betaling van Boekingen

   

  Yoopies heeft ervoor gekozen Leetchi Corp. S.A., via het MangoPay systeem, met betrekking tot al haar betalingsdiensten via debet/creditcard voor de betaling van Boekingen. Yoopies stelt haar Leden in staat om eigenaar te worden van eWallets op tijdelijke rekeningen. Door gebruik te maken van het debet-/ creditcardbetalingssysteem voor opdrachten die worden aangeboden op de website van Yoopies, aanvaarden Leden de Algemene Gebruiksvoorwaarden voor Leetchi's MangoPay elektronisch geld, die hier kunnen worden bekeken: https://www.mangopay.com/wp-content/uploads/CGU_MANGOPAY_France.pdf.

   

  Artikel 9: Herroepingsrecht

   

   Overeenkomstig artikel L. 221-18 van de ‘Code de la consomation', geldt het herroepingsrecht gedurende veertien dagen te rekenen vanaf de totstandkoming van de overeenkomst. Om van het herroepingsrecht gebruik te maken, dient een brief of e-mail te worden verzonden, waarin duidelijk de wens wordt geuit om van dit recht gebruik te maken en waarin de bijzonderheden van de overeenkomst of het volgende bericht zijn opgenomen:

     

  "Beste heer of mevrouw,


  Ter attentie van Yoopies, 17 rue Froment, 75011 Parijs, Frankrijk

  Naar aanleiding van de overeenkomst gesloten op [datum van goedkeuring van het Boekingsformulier of datum van inschrijving], oefen ik hierbij mijn herroepingsrecht uit.


  Met vriendelijke groet,


  [naam, voornaam, e-mailadres en adres van de aanvrager duidelijk vermelden]”

  Het verzoek dient verzonden te worden naar:

  • hetzij per brief, gericht aan het volgende adres: Yoopies, 17 rue Froment, 75011 Parijs
  • hetzij per e-mail naar het volgende adres: contact@yoopies.nl

  Overeenkomstig artikel L.221-28 1° van de ‘code de la consumation', doet de Gebruiker echter uitdrukkelijk afstand van het recht om het herroepingsrecht uit te oefenen wanneer de levering van de dienst onmiddellijk gebeurt en uitgevoerd wordt voor het einde van het herroepingsrecht periode. (Niet-limitatieve lijst van voorbeelden: berichten uitwisselen met Dienstverleners of Gebruikers van de Dienst, een Opdracht aanvragen of uitvoeren, enz.)

   

  Artikel 10: Rollen en verantwoordelijkheden

   

   

  1. Rollen en verantwoordelijkheden van Leden

   

    Gebruikers van het Platform hebben de volgende plichten:

    
  • Yoopies niet te gebruiken voor andere doeleinden dan die gedefinieerd in deze Algemene Voorwaarden.
  •  
    
  • Om zich te onthouden van het openbaar maken van persoonlijke informatie op hun profiel, zodat andere Gebruikers contact met hen op te nemen zonder gebruik te maken van de diensten aangeboden door Yoopies.
  •  
    
  • Zich te onthouden van het plaatsen of verspreiden, in welke vorm dan ook, van informatie of inhoud gericht op het verminderen, verstoren of voorkomen van normaal gebruik van de Diensten, het onderbreken en/of vertragen van de normale circulatie van berichten tussen Gebruikers via de Diensten, zoals software, virussen, spamming, enz. Yoopies behoudt zich het recht voor om spamberichten die door een Gebruiker zijn verzonden te verwijderen om het normale gebruik van de Dienst voor de andere Gebruikers te behouden.
  •  
    
  • Af te zien van het plaatsen of verspreiden, in welke vorm dan ook, en geen opmerkingen te maken of zich in te laten met lasterlijk, schadelijk, obsceen, pornografisch, vulgair, aanstootgevend, agressief, ongepast, gewelddadig, bedreigend, intimiderend, racistisch of xenofoob gedrag of gedrag met seksuele connotaties, aanzetten tot haat, geweld, discriminatie, het aanmoedigen van illegale activiteiten of het gebruik van illegale stoffen, of meer in het algemeen activiteiten die in strijd zijn met de doelstellingen van het Platform en die de rechten van Yoopies of een derde partij kunnen schaden of die in strijd zijn met de openbare orde;
  •  
    
  • Af te zien van het plaatsen, aangeven of verspreiden, in welke vorm dan ook, van informatie of inhoud die links bevat naar websites van derden van illegale aard, in strijd met de openbare orde en/of in strijd met het doel van Yoopies.
  •  
   
    Gebruikers worden eraan herinnerd dat zij niet bevoegd zijn om andere Gebruikers via de website Yoopies informatie te geven of bekend te maken die anderen in staat stelt hen te identificeren, zoals hun achternaam, postadres, e-mailadres of telefoonnummer.

   

  2. Rollen en verantwoordelijkheden van Yoopies

   

    Yoopies en Leden zijn onafhankelijke partijen, die elk in eigen naam en voor eigen rekening handelen.  

    Yoopies sluit geen overeenkomst namens en/of ten behoeve van een Dienstverlener of Gebruiker van de Dienst. Dienstverleners en Dienstgebruikers sluiten rechtstreeks onderling overeenkomsten via het Platform.

    Aangezien de Maatschappij geen partij is bij overeenkomsten gesloten tussen Gebruikers, kan zij op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor moeilijkheden die zich zouden kunnen voordoen bij het aangaan of tijdens de uitvoering van deze overeenkomsten gesloten tussen Gebruikers, noch kan zij partij zijn bij welke geschillen dan ook tussen hen met betrekking tot garanties, verklaringen of verplichtingen van welke aard dan ook waaraan Gebruikers gebonden zijn.

    Verder is bepaald dat de Vennootschap bijgevolg niet aansprakelijk voor de kwaliteit of de conformiteit van de Opdrachten uitgevoerd door Dienstverleners.

    Yoopies kan derhalve in geen geval worden beschouwd als werknemer/werkgever van een Lid.

    Yoopies wijst elke aansprakelijkheid af voor incidenten of ongelukken die Leden of derden kunnen lijden tijdens Opdrachten. Meer in het algemeen kan Yoopies niet aansprakelijk worden gesteld voor schade van welke aard dan ook (persoonlijk, fysiek, materieel, financieel of anderszins) ontstaan tijdens een Opdracht. Geen enkele claim in dit verband zal worden aanvaard.

    Yoopies verplicht zich de Services met zorg en in overeenstemming met de toepasselijke regels te leveren, waarbij wordt gespecificeerd dat zij is gebonden aan een inspanningsverbintenis in plaats van een resultaatsverbintenis, die door Gebruikers uitdrukkelijk wordt erkend en aanvaard. De aansprakelijkheid van Yoopies is uitsluitend beperkt tot het verlenen van de Diensten in overeenstemming met de in dit instrument uiteengezette voorwaarden.

    Yoopies kan niet aansprakelijk worden gesteld voor Inhoud die door derden is geschreven. Bovendien moet elke claim in eerste instantie worden doorgestuurd naar de auteur van de betreffende Inhoud.

  Inhoud die schade toebrengt aan welke persoon dan ook kan aan het Bedrijf worden gemeld in overeenstemming met de bepalingen van artikel 6-I-5 van de Wet Digitale Economie nr. 2004-575 van 21 juni 2004, en het Bedrijf behoudt zich het recht voor om de maatregelen te nemen beschreven in artikel 11.

   

  Artikel 11: Sancties voor niet-nakoming

   

    In geval van overtreding van enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden, of meer in het algemeen van enige overtreding van de wet- en regelgeving door de Gebruiker, behoudt de Vennootschap zich het recht voor:

    
  • Opschorten, verwijderen of voorkomen van de toegang tot de Diensten door het Lid of de persoon die verantwoordelijk is voor of betrokken is bij de niet-nakoming of schending;
  •  
    
  • Het geheel of een deel van de Inhoud verwijderen in verband met de niet-nakoming of schending in kwestie;
  •  
    
  • Nemen van passende maatregelen en instellen van gerechtelijke procedures;

  •  
  • In voorkomend geval, de bevoegde autoriteiten op de hoogte brengen, met hen samenwerken en hun alle informatie verstrekken die kan helpen bij het identificeren en beëindigen van illegale of ongeoorloofde activiteiten.
  •  
   

  Artikel 12: Opschorting en beëindiging

     

  1. Opschorting van een account van een Lid

     

  Elk Lid kan de publicatie van een advertentie gepubliceerd op zijn persoonlijke account deactiveren om verbonden te zijn met andere Platform Leden. De deactivering is in dit geval tijdelijk en het Lid kan deze te allen tijde reactiveren. Het account van het Lid verschijnt daardoor niet meer in de zoeklijst. De gebruiker kan te allen tijde zijn account opnieuw activeren.

     

  2. Verwijdering van een Account van Gebruikers van Diensten

     

  Rekening van een Dienstverlener

  Elk Dienstverlener kan zijn registratie bij Yoopies te allen tijde beëindigen door te vragen om hun account te sluiten zonder enige reden en zonder andere kosten dan die in verband met het verzenden van hun verzoek of in de sectie Mijn account, Deactiveer Mijn Account, Mijn Account Verwijderen. Om een account af te sluiten moeten alle lopende boekingen zijn afgesloten. Een Dienstverlener die zijn account wil sluiten terwijl een Opdracht loopt, dient eerst zijn Opdracht(en) te annuleren. Voor Dienstverleners die beschikken over een Abonnement dat geldig is op de datum van het verzoek tot beëindiging, geeft dit verzoek geen aanleiding tot restitutie voor de resterende periode tot het aflopen van het Abonnement.

  Account van de gebruiker van de dienst

  Elke gebruiker van de dienst kan zijn registratie op Yoopies te allen tijde beëindigen door te verzoeken om de sluiting van zijn account voor geen enkele reden en zonder kosten, anders dan die met betrekking tot het versturen van zijn aanvraag of op zijn profiel door te klikken op het ‘Profiel wijzigen potlood' en door te klikken op “Verwijder mijn account" en te klikken op "Ja". Indien de gebruiker van de dienst een of meer opdrachten in uitvoering heeft, moet hij eerst zijn opdracht(en) annuleren.

  Algemene bepalingen

  Onverminderd de andere bepalingen in dit instrument, kan Yoopies in geval van een ernstige inbreuk door een Lid, zijn account beëindigen zonder waarschuwing of officiële kennisgeving. Deze opzegging zal dezelfde gevolgen hebben als elke opzegging beslist door het Lid. Deze beëindiging zal plaatsvinden onverminderd enige schade die Yoopies kan vorderen van het Lid of zijn wettelijke begunstigden en wettelijke vertegenwoordigers ter vergoeding van enige schade geleden door Yoopies als gevolg van dergelijke inbreuken.

   

  Privacy Beleid en Persoonlijke Gegevens Bescherming


  Artikel 13: Vollständigkeit

   

  Dit Privacybeleid en het Beleid Bescherming Persoonsgegevens beschrijft de voorwaarden waaronder Yoopies Persoonlijke gegevens verzamelt, gebruikt, bewaart en doorstuurt die door Gebruikers zijn verstrekt of door Yoopies van Gebruikers van het Platform zijn verzameld. Het bedrijf Yoopies is verantwoordelijk voor de verwerking van deze gegevens. Het adres is 17 rue Froment, 75011 Parijs - Frankrijk, en het e-mailadres is : contact@yoopies.nl

   

  Door gebruik te maken van de website, aanvaardt de Gebruiker dat zijn Persoonlijke Gegevens worden behandeld op de wijze en voor de doeleinden zoals beschreven in dit Instrument. Gebruikers worden verondersteld dit Privacy- en Privacybeleid te hebben gelezen en begrepen, aangezien het noodzakelijk is om het te accepteren op het moment van registratie.

  Het privacy- en privacybeleid is te allen tijde beschikbaar op Yoopies en kan ook worden gedownload en afgedrukt vanaf het Platform. Het Platform kan links bevatten naar andere websites die eigendom zijn van personen, bedrijven of entiteiten. Yoopies is in geen geval verantwoordelijk voor de inhoud van deze websites of voor het privacy- en privacybeleid van deze websites.

  Wanneer Gebruikers deze websites van derden bezoeken, zullen deze websites waarschijnlijk persoonlijke gegevens van Gebruikers verzamelen. Bijgevolg worden de Gebruikers verzocht kennis te nemen van de Algemene Gebruiksvoorwaarden, het Privacybeleid en elk ander websitedocument van derden.

   

  Artikel 14: Gegevens die door het Platform worden opgeslagen

     

  D De gegevens worden zowel verzameld via informatie die rechtstreeks door de Gebruikers wordt verstrekt als via acties die door de Gebruikers op het Platform (automatisch) worden uitgevoerd. De gebruikers worden geïnformeerd over de vraag of de te verstrekken informatie verplicht of vrijwillig is op het moment van de verzameling.

  Meer in het bijzonder wordt informatie verzameld wanneer Gebruikers: Registreer, koop een Premium Abonnement, ga verder met het verifiëren van het profiel (voor Service Providers), neem contact op met de klantenservice, voer een simulatie uit waarin de kosten van kinderopvang worden ingeschat, reserveer online, automatiseer administratie via de Platform, blader door de website en bekijk de profielen van Servicegebruikers of Service Providers.

  1. Gegevens die de Gebruiker zelf aanlevert

  Sommige gegevens zijn verplicht om Yoopies in staat te stellen de Gebruiker de Diensten te verlenen, met name de Gegevens die voor registratie worden gegeven. Indien deze Gegevens niet worden verstrekt, kan de Gebruiker geen account aanmaken en vervolgens geen gebruik maken van de Diensten die door het Platform worden aangeboden. Indien de Gebruiker zijn bankgegevens niet meedeelt, zal hij evenmin een Premium Abonnement kunnen kopen of reserveren. De door Yoopies verzamelde en rechtstreeks door de Gebruiker verstrekte Gegevens kunnen omvatten: de naam, de achternaam, het wachtwoord, het post- en postadres, het telefoonnummer van de vaste lijn, het mobiele nummer, de geboortedatum en -plaats, foto's, opleiding, diploma's, interesses, gesproken taal, economische en financiële informatie, dagelijkse informatie (leefgewoonten, gezinssituatie), bankdetails, identificatiegegevens, identiteitsdocument, werkvergunning, werkvisum, e.a.

  Gegevens die automatisch worden verzameld

  Deze gegevens kunnen ook vocale opname omvatten wanneer de gebruiker contact opneemt met de klantenservice van Yoopies. Het kan ook Gegevens bevatten wanneer de Gebruiker verbinding maakt met het Platform via sociale media. In dit geval kan Yoopies toegang hebben tot sommige Gegevens die de Gebruiker heeft gepubliceerd op de genoemde sociale media, zoals de naam, achternaam, foto, e-mailadres, enz. Yoopies verzamelt technische gegevens van Gebruikers, zoals de versie van de internetbrowser, de versie van de systeemexploitatie, het IP-adres, informatie die de computer of het andere apparaat identificeert dat dient voor het bezoek aan het Platform. Tot slot kan Yoopies gebruik maken van cookies of een gelijkwaardige technologie, die het mogelijk maakt om informatie op te slaan die gekoppeld is aan het surfen van de Gebruiker (bijvoorbeeld: geraadpleegde pagina's, datum en uur van raadpleging van dergelijke pagina's). Deze informatie stelt Yoopies in staat om publiekstatistieken te begrijpen en te creëren, maar ook om de gebruiker van het Platform door de Gebruiker te begrijpen om de Diensten te verbeteren en om een aanbod voor te stellen en aan te passen. Elke Gebruiker kan het gebruik van cookies door Yoopies weigeren door de instellingen van de internetbrowser aan te passen, het proces is beschikbaar in Artikel 17.

  Artikel 15: Doelen van gegevensverzameling

  Het doel van de Gegevensverzameling is om Yoopies Gebruikers een veilige, optimale, efficiënte en gepersonaliseerde service te bieden. Het verzamelen van gegevens maakt het mogelijk:

  • Het gebruik van het Platform;
  • Het beheer, de bescherming, de verbetering, de optimalisatie van het Platform;
  • Aanpassen van account;
  • Betaling ontvangen en betaling toestaan voor Diensten
  • Het leveren van de Diensten in overeenstemming met de contracten gesloten tussen het Lid en Yoopies;
  • Verzenden van informatie over de Diensten (reserveringsbevestiging bijvoorbeeld) of op het Platform ;
  • Neem contact op met de klantenservice;
  • Verbinden en communiceren met andere leden;
  • Het verlenen van de aangeboden Diensten;
  • Oplossen van technische problemen en geschillen;
  • Maatwerk, evaluatie, improvisatie Diensten en inhoud ;
  • Gebruikers informeren over de Diensten door middel van gerichte marketing- en/of promotieaanbiedingen, met instemming van de Gebruikers;
  • Het voorkomen, opsporen en onderzoeken van alle potentieel verboden en illegale activiteiten en het handhaven van de Algemene Verkoop- en Gebruiksvoorwaarden van Yoopies;
  • Het mogelijk maken van de naleving van wettelijke en reglementaire verplichtingen. evenals de naleving van het heden;
  • Profielen van de leden controleren en wijzigen ;
  • Preventie en bestrijding van computerfraude.

  Artikel 16: Duur van gegevensopslag

  Yoopies bewaart Gegevens gedurende de tijd die nodig is voor de activiteiten waarvoor deze zijn verzameld en met inachtneming van de toepasselijke wetgeving.

  • Deze duur is 5 jaar na het laatste gebruik van het Platform als het Lid zijn account niet heeft gewist.Indien de account wordt gewist, worden de gegevens volledig en definitief gewist binnen de beste termijn en worden de gegevens niet bewaard
  • Indien de account wordt gewist, worden de gegevens volledig en definitief gewist binnen de beste termijn en worden de gegevens niet bewaard
  • "Cookies" worden maximaal 13 maanden bewaard

  Uitzonderingen op de bovenvermelde termijnen zijn voorzien in het geval dat Yoopies een wettelijke verplichting moet naleven die de behandeling vereist waarin het recht van de Europese Unie of het recht van de lidstaat Yoopies voorziet, wanneer behandeling noodzakelijk is voor de erkenning, uitoefening of verdediging van rechten voor het gerecht en voor andere uitzonderingen waarin artikel 17.3 van het GDPR voorziet.

  Artikel 17: Cookies

  Als algemene regel gebruikt Yoopies cookies om de website te verbeteren en te personaliseren en/of het publiek te bepalen. Cookies zijn kleine bestanden die bestaan uit letters en cijfers die zijn opgeslagen in de browser van de gebruiker of op de harde schijf van de door de gebruiker gebruikte terminal.

  Cookies worden niet gebruikt om zonder medeweten van de Gebruiker gegevens te verzamelen, maar in plaats daarvan om informatie vast te leggen over de manier waarop de Gebruiker op de website surft die direct door Yoopies kan worden gelezen tijdens toekomstige bezoeken en verzoeken van de Gebruiker, bijvoorbeeld de bekeken pagina's of de datum en tijd waarop deze pagina's werden doorzocht.

  Met Yoopies kunnen gebruikers alle cookies blokkeren. Als cookies worden geblokkeerd, worden de browsemogelijkheden voor bepaalde pagina's van de website beperkt.

  Cookies maken het mogelijk om Gebruikers te herkennen tijdens hun volgende bezoek, veilige transacties die Gebruikers kunnen doen op de website Yoopies, de taal van Gebruikers te registreren en Yoopies in staat te stellen analyses uit te voeren op verkeer dat de informatiepagina's van de website bezoekt om de inhoud ervan te verbeteren.Cookies worden standaard niet automatisch geactiveerd, met uitzondering van de cookies die nodig zijn voor het functioneren van de Yoopies website en diensten. In overeenstemming met de geldende regelgeving heeft Yoopies toestemming van de Gebruiker nodig voor het activeren van andere soorten cookies.

  Gebruikers kunnen hun browser zo instellen dat cookies worden geblokkeerd of gewist.

  Artikel 18: Gegevensverstrekking aan derden

  Gebruikers kunnen hun browser zo instellen dat cookies worden geblokkeerd of gewist.

  • Onderaannemende bedrijven (dienstverleners) waarop Yoopies een beroep kan doen voor de uitvoering van haar technische diensten, betalingsdiensten, verificatie van gematigdheid en profielen of leveranciers van analytische oplossingen. Deze kunnen zich binnen of buiten de Europese Unie bevinden. Yoopies eist van haar serviceproviders dat zij de Gegevens alleen gebruiken om de hun toevertrouwde taken uit te voeren en dat zij altijd handelen in overeenstemming met de van toepassing zijnde Europese regelgeving inzake gegevensbescherming en dit Privacybeleid.
  • Door een advertentie te publiceren, accepteren de Gebruikers van de Dienst dat Yoopies deze advertentie doorstuurt naar haar partners om hun kansen op het vinden van een persoon die voldoet aan hun verwachtingen te maximaliseren. Alleen de inhoud van de advertentie wordt automatisch doorgegeven en gepubliceerd op de site van de genoemde Yoopies partners. De identiteit van de Gebruikers van de Dienst blijft vertrouwelijk en niet zichtbaar op de site van de adverteerder. Om in contact te kunnen komen met de Gebruikers van de Dienst, zal elke persoon die geïnteresseerd is door de schijnbare aankondiging op de site van de partner, automatisch doorverwezen worden naar het Platform Yoopies, met verplichting tot inschrijving om contact te kunnen opnemen met de Gebruikers van de Dienst.
  • Yoopies verkoopt of verhuurt de Gegevens niet aan derden voor marketingdoeleinden zonder uw uitdrukkelijke toestemming. Wanneer de Gebruiker Yoopies autoriseert en in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving, kan Yoopies Gegevens over Gebruikers naar haar zakelijke partners sturen.
  • Indien vereist of toegestaan door de wet of indien verzending noodzakelijk wordt geacht, om te voldoen aan de wettelijke verplichtingen van Yoopies, om te reageren op enige vordering tegen Yoopies, om te reageren op enige wettelijke verzoeken of in het geval van enquêtes en onderzoeken, om de overeenkomst en in het bijzonder deze Algemene Voorwaarden met Leden uit te voeren en om de rechten, eigendommen en veiligheid van Yoopies, haar werknemers en eventuele derden te waarborgen.In het geval van een verkoop of aankoop van een bedrijf of activa, behoudt Yoopies zich het recht voor om de Gegevens te delen met de potentiële verkoper of koper van dat bedrijf of die activa.

  Het profiel van het Lid is openbaar toegankelijk en daarom kunnen sommige Gegevens worden gezien van het publiek, in zoekmachines, afhankelijk van wat de Gebruiker is geïnformeerd over zijn profiel of in zijn advertentie, zoals bijvoorbeeld de voornaam, de stad, de postcode, de foto, de inhoud van de advertentie, de locatie, de gesproken talen, de nationaliteit, de ervaring, de levensgewoontes, de leeftijdsgroep van het jongste kind, de beroepservaringen, de diploma's.

  Artikel 19: Gebruikersrechten

  In overeenstemming met Wet nr. 78-17 van 6 januari 1978 betreffende de verwerking van gegevens, gegevensbestanden en individuele vrijheden, bekend als de "Wet betreffende de verwerking van gegevens en individuele vrijheden", en de Europese Verordening nr. 2016/679 betreffende de bescherming van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens, kan de Gebruiker elk recht zoals beschreven in deze sectie uitoefenen met Yoopies door een e-mail te sturen naar contact@yoopies.com. Yoopies kan de Gebruiker verzoeken zijn identiteit te laten verifiëren alvorens andere maatregelen te nemen met betrekking tot zijn verzoek.

  • Het recht van toegang geeft de Gebruiker het recht om, na bewijs van zijn identiteit en indien aan de voorwaarden voor de uitoefening van dit recht is voldaan, de mededeling van de gegevens die op hem betrekking hebben te verkrijgen.
  • Het recht op verbetering machtigt de Gebruiker om te verzoeken dat de gegevens die op hem betrekking hebben worden gewijzigd, bijgewerkt of verwijderd wanneer ze onjuist of onvolledig zijn.
  • Het recht tot wissen/wissen geeft de Gebruiker het recht om, binnen de grenzen van de wettelijke verplichtingen van Yoopies, te eisen dat de hem/haar betreffende Gegevens kosteloos worden gewist. Elke Gebruiker heeft ook de mogelijkheid om zijn account en zijn Gegevens die eraan gekoppeld zijn, te verwijderen.
  • Het recht op portabiliteit stelt de Gebruiker in staat om zijn door hem verstrekte Gegevens te ontvangen in een gestructureerd formaat, dat algemeen wordt gebruikt en kan worden gelezen door een machine, en deze door te sturen naar een andere controller.
  • Het recht van verzet stelt de Gebruiker in staat zich om legitieme redenen te verzetten tegen de verwerking van zijn Gegevens.

  Toepasselijkheid

  Artikel 20: Partiële nietigheid

  In het geval dat één van de bepalingen in deze Algemene Voorwaarden nietig of onuitvoerbaar wordt ten gevolge van een wijziging in de wetgeving of een rechterlijke uitspraak, zal dit in geen geval de geldigheid en naleving van de overige bepalingen in deze Algemene Voorwaarden aantasten.

  Artikel 21: Toepasselijk recht, bevoegde rechtbank, alternatieve methoden van geschillenbeslechting

  Deze Algemene Voorwaarden worden beheerst door het Franse recht.

  In geval van onenigheid tussen Yoopies en een Gebruiker en indien het niet mogelijk is geweest deze onenigheid te beslechten in het kader van een vooraf schriftelijk ingediende vordering rechtstreeks bij de klantendienst van Yoopies op het volgende e-mailadres: contact@yoopies.com, kan de Gebruiker kosteloos een beroep doen op een consumentenbemiddelaar met het doel het geschil tussen hem en Yoopies in der minne op te lossen. De Gebruiker kan zich wenden tot de Europese Ombudsman, wiens contactgegevens en verwijzingsprocedures beschikbaar zijn op respectievelijk http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

  Geschillen of geschillen die niet in der minne kunnen worden geschikt, worden beslecht op grond van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering, de bevoegdheid van de woonplaats van de verweerder of de plaats waar de dienst wordt verricht, dan wel op grond van het consumentenwetboek, de bevoegdheid van de plaats waar de gebruikersdienst op het tijdstip van het sluiten van de overeenkomst verbleef, tenzij de regels van openbare orde andere gerechten bevoegd verklaren.